Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

Projekt „Obywatel Senior"


Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia do udziału w projekcie „Obywatel senior" realizowanym przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczne i obywatelskie. 

Projekt składa się z wyjazdowych warsztatów do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie oprócz nauki umiejętności lidera, potrzebnych do realizowania seniorskich działań społecznych, będzie można zobaczyć wiele interesujących miejsc tego regionu.

Jednym z założeń projektu jest też utworzenie „Poczty Obywatelskiej”. Do skrzynek znajdujących  się w budynku głównym Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” (ul. Mickiewicza 9) oraz w Galerii ARTadres (Rynek 18), można wrzucać postulaty, informacje o potrzebach i problemach seniorów wraz z propozycją ich rozwiązania.


Jest możliwy, także udział w warsztatach, dzięki którym seniorzy dowiedzą się, jakie mają możliwości działania. Uzyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać podczas wdrażania inicjatywy lokalnej w swojej miejscowości!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji:

Projekt realizowany będzie na obszarze powiatów bielskiego i cieszyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała. Jego uczestnikami będą mogły być osoby zamieszkujące wyżej wspomniany obszar, które ukończyły 60 rok życia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej.


W ramach Projektu realizowane będą następujące działania:
1. Szkolenie „Obywatel Senior"
Działania obejmować będą realizacje dwóch trzydniowych warsztatów wyjazdowych, każdy wyjazd przeznaczony będzie dla grupy 25 osób (łącznie 50 osób). Miejscem realizacji szkoleń będzie powiat zawierciański (miejscowości Zawiercie i Ogrodzieniec). W trakcie wyjazdu odbywać się będzie zarówno program integracyjno-kulturowy (obejmujący wizyty w interesujących i zabytkowych miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej) jak i szkolenia obejmujące m.in: prace w grupach, diagnozę lokalnych problemów społecznych i obywatelskich, komunikacje i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, motywacje oraz angażowanie seniorów w prace społeczną, planowanie inicjatywy i ich właściwą realizacje, sztukę osiągania celów, planowanie długofalowo i strategicznie, zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich, pozyskiwanie środków na działalność dla seniorów, zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów, media społecznościowe dla seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych). W całym cyklu uczestnicy nabędą umiejętności liderskie, potrzebne do prowadzenia grup projektowych i realizowania seniorskich działań społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Szkolenia mają również na celu wykształcenie umiejętności liderskich oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania i inicjowania działań obywatelskich. Przewiduje się, iż z każdej gminy objętej projektem w szkoleniach wyjazdowych uczestniczyć będą 2 osoby.


2. Utworzenie i obsługa „Poczty Obywatelskiej"
Działanie obejmować będzie organizacje sieci poczty obywatelskiej. Poczta służyć będzie prowadzeniu dialogu w istotnych kwestiach dotyczących seniorów i ich otoczenia. Do skrzynek będzie można wrzucać postulaty i informację (z obszaru życia społecznego i obywatelskiego) o:
- spostrzeżonych problemach dotykających seniorów,
- proponowanych rozwiązaniach problemów seniorskich,
- ideach i ważnych zagadnieniach dla seniorów,
- potrzebach seniorów,
Informacje przekazywane do skrzynek pozwolą pozyskać więcej informacji od seniorów dotyczących ich potrzeb i problemów. Z pozyskanych w ten sposób informacji sporządzony zostanie zbiorczy raport. Będzie on wykorzystany przez Akademie Lokalnej Przedsiębiorczości oraz centrum Rozwoju Lokalnego do prowadzenia dalszych działań na rzecz seniorów. Raport zostanie również przekazany władzą poszczególnych gmin z obszaru realizacji projektu, co pozwoli im na lepsze poznanie lokalnego środowiska seniorów i ich potrzeb. Zakłada się, iż w każdej gminie utworzone zostaną dwa punkty poczty obywatelskiej.


3. Warsztaty Aktywny Senior
Warsztaty zostaną przygotowane przy udziale grupy seniorów uczestniczących w szkoleniach Obywatel Senior".
W każdej gminie warsztaty odbywać się będą przez 2 dni, Każdy dzień obejmować będzie 6 godzin warsztatów. Tematyka warsztatów obejmować będzie m. in.:
- diagnozę problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje dana gmina,
- tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową,
- ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym,
- sztukę prowadzenia dialogu obywatelskiego,
- metody prowadzenia dialogu,
- strukturę prowadzenia konsultacji,
- jak prowadzić konsultacje społeczne,
- jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych,
- planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów.
Przewiduje się, iż w każdej gminie w warsztatach uczestniczyć będzie min. 10 osób, w tym osoby uczestniczące wcześniej w szkoleniach wyjazdowych, którzy jako wolontariusze będą również uczestniczyć w organizacji warsztatów. Tematyka warsztatów jest orientacyjna (choć powinna dotyczyć kwestii społeczno-obywatelskich) jeśli będzie taka potrzeba można próbować dostosować ją do potrzeb seniorów w gminie.