» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Teatr Elektryczny - zaj?cia

        

MCK INTEGRATOR
Teatr Elektryczny - zaj??cia:
 

W CZASIE FERII ZIMOWYCH

29 stycznia - 9 lutego 2018

ZAJ?CIA

ORGANIZOWANE PRZEZ MCK INTEGRATOR

NIE B?DA SI? ODBYWA?Y

 

PROPOZYCJE ZAJ?? WARSZTATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

szczegó?owe informacje:

tel. 33 479 10 40, wew. 613, imprezymck@gmail.com

cennik, karta zg?oszenia, regulamin

---------------------------------------------------------------------

BALET

 dzieci od 4 - 6 lat

prow. Barbara Kupczak

CZWARTEK

16.45 - 17.30

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Dzieciom które chcia?yby pozna? magiczny ?wiat baletu, proponujemy zaj?cia prowadzone przez do?wiadczonego instruktora. Maj? one charakter zabawy, podczas której mali tancerze niepostrze?enie ucz? si? podstawowych figur, prawid?owej postawy oraz p?ynnych ruchów cia?a. Rozwijaj? te? wra?liwo?? na muzyk? i taniec. Zwie?czenie zaj?? stanowi wyst?p podczas Dni Skoczowa, gdzie ma?e baletnice w fiku?nych strojach prezentuj? publiczno?ci opracowany na zaj?ciach uk?ad choreograficzny.

 

CERAMIKA

dzieci od 7 lat, m?odzie?, doro?li

prow. Marta Czech-?niegulska

PONIEDZIA?EK

I grupa 15.00 - 17.00

II grupa 17.00 - 19.00

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Zaj?cia ceramiczne prowadzone s? MCK od wielu lat i niezmiennie ciesz? si? ogromn? popularno?ci?. Przedmioty powstaj?ce na warsztatach ceramicznych wykonywane s? z zastosowaniem tradycyjnych metod lepienia z gliny i wed?ug autorskich projektów uczestników. Z fachow? pomoc? do?wiadczonego instruktora uczestnicy zaj?? bior? aktywny udzia? we wszystkich etapach powstawania wyrobów ceramicznych - od odpowiedniego przygotowania gliny, formowania podstawowych kszta?tów, czy form, przez suszenie wyrobów, a? do ich wypalania w specjalnym piecu ceramicznym, którym dysponuje MCK. To wspania?a twórcza zabawa, w efekcie której powstaj? niepowtarzalne dekoracyjne, ale tez i u?ytkowe przedmioty.

 

CO? Z NICZEGO /REDESIGN/

dzieci od 10 lat, m?odzie?, doro?li

prow. Alicja B?k-?erebiec

trwa nabór

Na warsztatach m?odzie? i doro?li b?d? mieli okazj? wykona? w?asnor?cznie przedmioty codziennego u?ytku poprzez wykorzystanie przedmiotów z odzysku. Redesign jest zaj?ciem niezwykle twórczym, rozwijaj?cym my?lenie koncepcyjne, widzenie przestrzenne oraz umiej?tno?ci manualne. Zaj?cia maj? na celu zapoznanie uczestników z procesem projektowym i metodami pracy projektanta. Z pomoc? dyplomowanej projektantki kursanci wykonaj? indywidualnie przedmioty takie jak torba, karmnik dla ptaków itp. oraz pracuj?c w grupie wykonaj? rodzin? lamp i krzes?o. Wi?cej informacji: tel. 609 653 559.
 

 

FILCOWANIE

m?odzie?, doro?li

trwa nabór

Wspó?cze?nie r?czne filcowanie we?ny jest bardzo popularn? metod? edukacji artystycznej. Zamienianie we?ny owczej w trójwymiarow? form? daje nieograniczone mo?liwo?ci, rozwija wyobra?ni?, kreatywno?? i zdolno?ci manualne. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach zarówno m?odzie?, jak i osoby doros?e. Na warsztatach powstaj? m.in. torebki, szale, czapki, ale te? ma?e zwierz?tka, bi?uteria, czy oryginalne obrazy.

 

FILM ANIMOWANY

dzieci od 7 lat

prow. Sylwia Dwornicka

CZWARTEK

16.00 - 17.30

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Na zaj?ciach filmu animowanego dzieci dowiedz?? si??, jak stworzy? ruchomy ?wiat bajek. Zrealizuj?? w?asne filmy przy u?yciu tradycyjnych technik: rysunku, wycinanek, plasteliny, malarstwa. Poznaj?? etapy pracy nad filmem: tworzenie scenariusza, scenografii, postaci, animowania, ud?wi?kowienia. Film animowany pozwala zrealizowa? najbardziej nieprawdopodobn? opowied??, daj??c przy tym m??odym twórcom nieograniczone pole kreacji. Dzieci b?d?? mog??y równie? wyst??pi? w stworzonej przez siebie bajce, kreuj??c przy tym w??asn?? posta??.

 

 

FOTOGRAFICZNE

dzieci od 10 lat, m?odzie?

prow. Tomasz Donocik

trwa nabór

Zapraszamy dzieci i m??odzie? w wieku 10 - 15 lat. Wystarczy najprostszy aparat kompaktowy, parametry sprz??tu nie s?? istotne. Wa?ne s? ch??ci, kreatywno?? oraz odkrywczo???.

 

PLASTYCZNE

dzieci 6 letnie

prow. Gabriela Raszka

WTOREK

17.00 - 18.00

.................................................................

dzieci od 7 lat

prow. Rafa? Raszka

?RODA

I grupa 16.00 - 17.00

II grupa 17.00 - 18.00

III grupa 18.00 - 19.00

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Ciesz?ce si? du?ym zainteresowaniem zaj?cia plastyczne dla dzieci s?u?? pog??bieniu ich artystycznej wra?liwo?ci. Pomagaj? zauwa?y? pi?kno w otaczaj?cym je ?wiecie poprzez skupienie si? na konkretnym temacie. Kszta?tuj? umiej?tno?? szczegó?owej obserwacji, która s?u?y nast?pnie odwzorowaniu na kartce papieru postaci, przyrody, budowli, czy te? kwestii ca?kowicie abstrakcyjnych, jak cho?by portretowaniu bajkowych stworów lub flory i fauny podwodnego ?wiata. Staramy si? wyzwoli? w dzieciach jak najwi?cej oryginalnej, niepowtarzalnej kreatywno?ci, w zwi?zku z czym zaj?cia organizowane s? bez modnych obecnie w dzia?aniach plastycznych szablonów, gotowych szkiców itp. Zaj?cia zwie?cza co roku wystawa prezentowana w Galerii ARTadres. Zobacz wi?cej na facebooku

 

ROBOTYKA Z LEGO

szczegó?owe informacje:

Daniel Iryszek, tel. 799 881 456

WTOREK, ?RODA

15.00 - 18.00

CZWARTEK

18.00 - 19.30

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Na naszych kursach robotyki, dzieci konstruuj?? roboty z klocków LEGO, a nast??pnie steruj?? nimi za pomoc?? tabletów. Mali konstruktorzy ucz?? si? podstaw programowania, samodzielnie tworz?? potrzebny program na tablecie, dzi??ki któremu wprawiaj?? w ruch swoje LEGO-roboty!
 
 
 
 
 

ROBÓTKI R?CZNE

dzieci od 7 lat, m?odzie?, doro?li

prow. Urszula Raszka

PI?TEK

15.00 - 17.00

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Tradycyjne „r?czne robótki” od kilku lat ponownie sta?y si? dziedzin? modn? i docenian?. Prowadzone zaj?cia w tym charakterze zjedna?y sobie zatem grono sympatyków w ró?nym wieku. Ucz? staranno?ci, cierpliwo?ci, a poza tym pomagaj? wykona? bardzo ciekawe i niepowtarzalne wzory serwetek, koszyków, wszelkich ozdób ?wi?tecznych. Warsztatom towarzyszy bardzo mi?a, mi?dzypokoleniowa atmosfera. Wykonywane prace s? bardzo ró?norodne stylistycznie. Charakteryzuje je te? ró?ny stopie? trudno?ci, co ?wiadczy o krótszym lub d?u?szym do?wiadczeniu w tej dziedzinie uczestników zaj??. Dzi?ki „wspomnianym ró?nicom” mog? oni wzajemnie wymienia? si? cennymi wskazówkami i nieustannie doskonali? swe umiej?tno?ci.

 

RYSUNEK I MALARSTWO

m?odzie?, doro?li

prow. Rafa? Raszka

CZWARTEK

17.00 - 19.00

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Podczas warsztatów plastycznych dla m?odzie?y i doros?ych mo?na nauczy? si? wielu technik malarskich i rysowniczych. Uczestnicy zaj?? poznaj? w?a?ciwo?ci ró?nych materia?ów plastycznych, a co za tym idzie mo?liwo?ci ich artystycznego wykorzystania (m.in. farby olejne, pastele). Nabywaj? równie? umiej?tno?ci tworzenia kompozycji, perspektywy na obrazie, modelunku ?wiat?ocieniem, mieszania ró?nych barw w celu wydobycia konkretnych odcieni, a tak?e podstawowych zasad rysowania, czy malowania postaci, z uwzgl?dnieniem wszelkich zasad anatomii. Warsztaty s? doskona?ym przygotowaniem do egzaminów do szkó? ?rednich o profilach artystycznych, jak równie? studiów.

 

RYTMIKA I TANIEC

dzieci od 3 - 6 lat

prow. Urszula Cypcer

PI?TEK

I grupa 16.00 - 16.30

II grupa 16.45 - 17.30

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Zaj?cia muzyczno-ruchowe z elementami rytmiki Emila Jaques-Dalcroze'a, systemu Carla Orffa, aktywnego s?uchania muzyki i prostych form tanecznych. Zaj?cia b?d? odbywa? si? m.in. przy akompaniamencie prowadz?cego (fortepian, skrzypce). Dzieci b?d? poznawa? ?wiat muzyki poprzez zabaw?, ruch, ?piew i gr? na instrumentach perkusyjnych. Celem zaj?? jest rozwijanie wra?liwo?ci muzycznej oraz wspomaganie rozwoju dzieci (usprawnianie pami?ci, uwagi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchowej, ?wiadomo?ci przestrzeni oraz kszta?towanie umiej?tno?ci wspó?pracy w grupie).

 

TANIEC NOWOCZESNY

dzieci od 7 lat, m?odzie?

prow. Barbara Kupczak

WTOREK

I grupa 16.45 - 17.30

II grupa 17.30 - 18.30

III grupa 18.30 - 19.30

miejsce: sala MCK "Pod Pegazem", ul. Targowa 26

Zaj?cia taneczne daj? mo?liwo?? poznania ró?nych, popularnych stylów ta?ca – takich, jak: house, disco dance, hip hop, funky, street dance. Wymienione gatunki to tak naprawd? obecnie najpopularniejsze style ta?ca, który mo?na zobaczy? na estradzie podczas koncertów, czy w teledyskach najwi?kszych gwiazd muzyki pop (m.in. Beyonce, Madonny, Rihanny, Lady GaGi). Zaj?cia kszta?tuj? dynamik? ruchów, koordynacj?, pozwalaj? lepiej poczu? mo?liwo?ci swojego cia?a. W uk?adach choreograficznych tworzonych do najpopularniejszych utworów muzyki wspó?czesnej ka?dy znajdzie co? dla siebie. Zaj?cia prowadzone s? w grupach wiekowych.

 

TANIEC TOWARZYSKI

szczegó?owe informacje:

Marcjan Gepfert, tel. 692 535 066 lub 694 840 211

 www.elitan.pl
 kursy  ta?ca rozpoczynaj? si?:

 od 7 wrze?nia   2017 r.

godz. 18:30 - 20:00
KURS TA?CA V STOPNIA wg ?wiatowego Programu Ta?ca
dla zaawansowanych

od 14 wrze?nia

godz. 17:00 - 18:30
KURS TA?CA I STOPNIA wg ?wiatowego Programu Ta?ca
dla osób po kursie weselnym
godz. 20:00 - 21:30
KURS TA?CA NA WESELE I INNE OKAZJE - program autorski,
dla pocz?tkujacych

KURSY TA?CA ODBYWAJ? SI? W CZWARTKI
w Skoczowie, ul. Targowa 26
w Miejskim Centrum Kultury, sala "Pod Pegazem"


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

TEATRALNE

dzieci od 10 lat, m?odzie?

prow. ?ukasz Guzy

PONIEDZIA?EK

 16.30 - 18.30

miejsce: sala MCK "Pod Pegazem", ul. Targowa 26

Na zaj?cia teatralne, które w ca?o?ci po?wi?cone s? tworzeniu etiudy teatralnej, czy spektaklu, zapraszamy dzieci od 10 roku ?ycia oraz m?odzie?. Uczestnicy podczas cotygodniowych spotka? poznaj? tajniki sztuki aktorskiej (dykcja, ?piew, taniec, charakteryzacja, animacje), rozwijaj? wiar? w siebie, wyobra?ni? i kreatywno?? oraz podnosz? swoj? samoocen?. Zaj?cia daj? tak?e mo?liwo?? wspólnej pracy nad tworzeniem autorskiego scenariusza oraz wystawienia go na scenie, co gwarantuje fascynuj?ce do?wiadczenie.

 

WIKLINA PAPIEROWA

dzieci od 10 lat, m?odzie?, doro?li

prow. Gabriela Raszka

?RODA

 17.00 - 18.30

miejsce: MCK "Integrator", ul. Mickiewicza 9 /I pi?tro/

Wiklina papierowa to propozycja dla osób w ka?dym wieku. Jej zalet? jest bardzo tani materia? (g?ównie stare gazety) oraz szeroki wachlarz mo?liwo?ci tworzenia bardzo ró?nych i niezwykle dekoracyjnych form. Maj? one charakter ekologiczny. Mo?na tak?e na swój sposób „przed?u?y? ich ?ywotno??” poprzez pomalowanie gotowych prac, czy te? usztywnienie ich lakierem. Wiklina papierowa jest te? doskona?? propozycj? artystycznej wypowiedzi dla osób niedowidz?cych, czy te? dotkni?tych ró?nym stopniem niepe?nosprawno?ci. S? one bez wi?kszych przeszkód wykona? prace t? technik?, uzyskuj?c atrakcyjny efekt.

 

ZESPÓ? EKSTREMALNIE WOKALNY

dzieci od 13 lat, m?odzie?, doro?li

prow. Mariusz ?niegulski

?RODA

 17.10 - 18.50

miejsce: sala MCK "Pod Pegazem", ul. Targowa 26

Zespó? a capella, dla wszystkich kochaj?cych ?piewa?, wyst?powa? i wielog?osowo realizowa? si? wokalnie.

 

ZUMBA

szczegó?owe informacje:

Anita Tr?ba?a, tel. 505 128 818

zumba.skoczow.pl

PONIEDZIA?EK, ?RODA

 19.00 - 20.00

miejsce: sala MCK "Pod Pegazem", ul. Targowa 26
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła