» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
ARTadres - wystawy

MCK INTEGRATOR
ARTadres - wystawy:

 

5 – 26 wrze??nia
„??abi Kraj w obiektywie”
pokonkursowa wystawa fotograficzna

Organizator: LGR „??abi Kraj”, MCK „Integrator”

 

WYSTAWA POPLENEROWA

 

WYSTAWA PLAKATÓW ZWIÄ?ZANYCH Z MIÄ?DZYNARODOWYM FESTIWALEM SZTUKI LALKARSKIEJ, ORGANIZOWANYM PRZEZ TEATR LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIA??EJ
22 LUTEGO - 30 MARCA

    Na wystawie mo??na zobaczyÄ? czterna??cie plakatów zwiÄ?zanych z odbywajÄ?cym siÄ? co dwa lata MiÄ?dzynarodowym Festiwalem Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Bia??ej. W??ród autorów prac znajdujÄ? siÄ? m.in. tacy twórcy, jak: Micha?? Kli??, Józef Wilko??, Andrzej PÄ?gowski, Stasys Eidrigevicius, Ewa Pietrzyk i Rafal Olbi??ski. Warto przyglÄ?dajÄ?c siÄ? plakatom przeanalizowaÄ? wizualne tendencje, jakie by??y brane pod uwagÄ? podczas wykonywania plakatów, jak równie?? zwiÄ?z??o??Ä? i symbolizm zawarty w graficznym przekazie.

 

 

    JEZIORA I POCIÄ?GI

    Wrze??niowo-pa??dziernikowa wystawa w galerii ARTadres ma dwoisty charakter. Kszta??tujÄ? go wykadrowane pejza??e wodne oraz detale pociÄ?gów. Wspomniane tematy uwieczni?? na swych zdjÄ?ciach Piotr Broda – cz??onek Cieszy??skiego Towarzystwa Fotograficznego, który fotografowaniem zajmuje siÄ? ju?? od piÄ?Ä?dziesiÄ?ciu lat. Podczas wernisa??u, który mia?? miejsce 14 wrze??nia, dzieli?? siÄ? swym wieloletnim do??wiadczeniem z przyby??ymi na otwarcie wystawy go??Ä?mi. Wyja??nia?? te??, skÄ?d pojawi?? siÄ? pomys?? na tak kontrastowe zderzenie dwóch sfotografowanych ??wiatów. Podobno jest ono receptÄ? na równe zainteresowanie eksponowanymi zdjÄ?ciami oglÄ?dajÄ?cej je pary: romantyczne pejza??e z za??o??enia powinny skupiaÄ? uwagÄ? kobiety, a techniczne atrybuty fotografowanych wagonów majÄ? za zadanie pobudzaÄ? mÄ?skÄ? wyobra??niÄ?.
    Na wystawie zosta??y zaprezentowane kadry portretujÄ?ce niepowtarzalne uroki Warmii. Zosta??y one uchwycone podczas wyjazdu Cieszy??skiego Studia Fotograficznego na festiwal do Olsztyna. Druga czÄ???Ä? ekspozycji to zdjÄ?cia industrialne, stanowiÄ?ce efekt twórczej pracy autora na plenerze, który mia?? miejsce w skansenie taboru kolejowego w Chabówce. Plener ten zorganizowany by?? przez tzw. piktorialistów – fotografów grupy Pictorial Team Mieczys??awa Wielomskiego. Wszystkich zainteresowanych nietypowym maria??em fotograficznym zapraszamy do galerii ARTadres od poniedzia??ku do piÄ?tku w godz. 9.00 – 16.00 do ko??ca pa??dziernika.

J.R.

 

 


W KRAINIE CZERWONEGO S??ONIA
- kilka s??ów o wystawie


    Wystawa zatytu??owana „W krainie czerwonego s??onia” jest efektem styczniowej podró??y autora do Kenii, w której niezwyk??ym prze??yciem by?? jego udzia?? w safari, wej??cie w ??wiat dzikiej przyrody i oglÄ?danie scen z ??ycia zwierzÄ?t na w??asne oczy w pe??nym trójwymiarze obrazu i d??wiÄ?ku. „Emocji z tym zwiÄ?zanych nie da siÄ? przekazaÄ? w pe??ni. Nie potrafiÄ? tego ??adne zdjÄ?cia ani filmy. Tam nabiera siÄ? prawdziwego szacunku do praw przyrody, która jest jednocze??nie piÄ?kna i okrutna. Zdajemy sobie sprawÄ? z rosnÄ?cej ekspansji cz??owieka i pomimo wysi??ków zachowania przyrody w rezerwatach, kurczy siÄ? ona nieuchronnie. (…) Nie jest moim marzeniem, by w przysz??o??ci dzikÄ? faunÄ? oglÄ?daÄ? tylko na filmach, zdjÄ?ciach lub w formalinie, jak to ma miejsce w przypadku wilka tasma??skiego” – uwa??a Jerzy Chachlowski.

    Na pytanie dlaczego zainteresowa?? siÄ? akurat krainÄ? czerwonego s??onia odpowiada: „…bo czerwona, zawierajÄ?ca du??Ä? ilo??Ä? tlenków ??elaza ziemia w parku narodowym Tsavo East jest niezastÄ?pionym kosmetykiem dla zwierzÄ?t, stroniÄ?cych od insektów”.


 
    Autor niniejszej wystawy jest cz??onkiem Cieszy??skiej Grupy Fotograficznej „Format 4” oraz Cieszy??skiego Towarzystwa Fotograficznego. TÄ? wieloletniÄ? pasjÄ? dzieli równolegle z innymi  takimi jak: ??eglarstwo, podró??e i nurkowanie.
ZdjÄ?cia wykonane do tej pory mo??na by??o zobaczyÄ? wielokrotnie na wystawach w Galerii Domu Narodowego w Cieszynie, Galerii Nad KsiÄ?garniÄ?, w Cieszy??skim Muzeum  oraz na rybnickich festiwalach fotografii i MCK w JastrzÄ?biu Zdroju.
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła