» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Krople lirycznego nasycenia

KROPLE LIRYCZNEGO NASYCENIA

    Dziesi?? metaforycznych wizji rzeczywisto??ci, dziesi?? analiz duchowych, a tak??e dziesi?? niezwykle osobistych portretów do??wiadczanych uczu? mo??na odnale??? w tomiku poezji wydanym przez Miejski Dom Kultury w Skoczowie. Liryczne i g??ównie kobiece wizje ??wiata zamkni?to w dwóch grupach rozgraniczaj?cych debiutantów i uznanych poetów naszego regionu. W??ród autorek stawiaj?cych "pierwsze kroki w lirycznym ??wiecie" znalaz??y si?: Anna Gaw??owska, Ma??gorzata Gaw??owska, Natalia Hutta, Anita Pancer oraz Agnieszka ??ur. Zapraszaj? one czytelnika do interpretacji prozy ??ycia codziennego, wg???bienia si? w barwy kobieco??ci, ale tak??e zatrzymania si? w nieustannie p??yn?cym przemijaniu. Do wy??ej wymienionych odcieni wra??liwo??ci dodaj? swoje spostrze??enia autorzy setnych pierwszych kroków w lirycznym ??wiecie: Szymon Broda, Urszula Stefania Korzonek, Anna Mazur, Beata Sabath oraz Anna Wi?zik. Tematy przez nich poruszane proponuj? odbiorcy podró??e po beskidzkiej ziemi, odleg??ej Czarnogórze, snach. S? tak??e w?drówk? po trudnej sztuce epistolografii. Innym razem przypominaj? o nieuniknionej konieczno??ci zmieniania masek, czy pokoi hotelowych. Nie mog??o równie?? zabrakn?? miejsca dla prezentacji rodzinnego ciep??a i mi??o??ci je wywo??uj?cej.
     Autorzy wierszy zebranych w tomiku nosz?cym tytu?? "Krople lirycznego nasycenia" spotykaj? si? od maja zesz??ego roku na "Warsztatach poetyckich", podczas których mog? dzieli? si? uwagami na temat poetyckiego patrzenia na ??ycie. Debiutanci podpatruj? zaznajomionych z t? dziedzin? sztuki. Uznanych poetów z kolei inspiruje ??wie??o??? spojrzenia m??odych twórców. Warto poszuka? wzajemnych wp??ywów wymiany do??wiadcze?? w prezentowanych wierszach, a tak??e i do??wiadcze?? w??asnych, które by? mo??e nigdy do tej pory tak trafnie nie zosta??y sformu??owane, jak w??a??nie w pl?taninie metafor i skojarze?? wierszy syc?cych kropla po kropli lirycznym smakiem.

J. B.
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła