» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Legendy Skoczowa i okolic

JAN DRECHSLER
"Legendy Skoczowa i okolic"

Wst?p do ksi???ki:

Skoczów pe??en tajemnic


    Skoczów od zawsze by?? grodem, z którym zwi?zanych by??o wiele legend i tajemnic. Jak ka??de stare miasto kusi?? do przegl?dania kart jego historii, a jeszcze bardziej do odwiedzania miejsc, które gdyby tylko mówi? mog??y, zapewne pochwali??yby si? niezliczonymi zdarzeniami, przepe??nionymi metafizycznym kolorytem. To najwi?ksze bogactwo tego miasteczka, ale te??  i kr?gos??up ca??ej magii z nim zwi?zanej. Jej zapach smak i kszta??ty bardzo dok??adnie obrazuje pozycja, któr? maj? Pa??stwo w r?kach – „Legendy Skoczowa i okolic”. Ma si? wra??enie, ??e autor – Jan Drechsler – w nadwi??la??skim miasteczku mieszka?? od zawsze, zna go wy??mienicie, a ponad to wie, jak w kilku s??owach opowiedzie? o najwarto??ciowszych jego walorach. Odszukuje je bez trudu przy okolicznych stawach, zbiegach rzek, w siedzibie magistratu, ale i na samym rynku – przy fontannie, która jest skoczowskim znakiem rozpoznawczym. Elementem ???cz?cym prawie wszystkie opowie??ci jest wsz?dobylski, zadziorny, ale te?? niezwykle b??yskotliwy utopiec – ??abo podobny stworek mieszkaj?cy w wodnym klimacie. Wyrazisto??? jego charakteru w sposób nieco przerysowany obrazuje tak naprawd? typowo ludzkie cechy, z których cz?sto powinni??my by? dumni, ale mo??e jeszcze cz???ciej powinni??my si? ich wstydzi?. Utopiec stanowi zatem lustro, w którym niejeden powinien si? przegl?dn?? najlepiej z jego cz?stotliwo??ci? przegl?dania si? w wodnych odm?tach. Filuterno??? tego stworka nie pozwala na niego si? gniewa?, wr?cz przeciwnie, rodzi ku niemu p??yn?c? sympati?. Fakt ten sprawia, ??e wodny demon, jak niektórzy go okre??laj?, jest niezwykle wdzi?cznym bohaterem opowiada?? kierowanych do dzieci. Dzi?ki temu w??a??nie „Legendy…”, które autor ofiarowuje czytelnikowi, nie maj? jakichkolwiek wiekowych ogranicze?? – kierowane s? absolutnie do wszystkich. Uniwersalno??? spisanych poda?? podkre??laj? równie?? liczne odwo??ania do postaci ??wi?tych, biblijnych wydarze??, anio??ów, diab??ów. Elementy gwarowe, które si? w nich pojawiaj? s? specjaln? dedykacj? dla tych, którzy tylko w ten sposób przywykli si? porozumiewa?. Walory historyczne pomagaj? zg???bi? wiedz? na tematy minionych czasów (skoczowska wizyta cesarza Franciszka Józefa I, nawi?zanie do bytno??ci na tych terenach spo??eczno??ci ??ydowskiej, przywo??anie postaci historycznych zwi?zanych z Ksi?stwem Cieszy??skim) . Opowie??ci s? te?? ??ród??em inspiracji fantastów, którzy bardzo cz?sto pogr???eni w tolkienowskim ??wiecie maj? okazj? „jedynie cudze chwali? swego nie znaj?c”. Trudno nie wymieni? w??ród odbiorców tej??e pozycji etnologów. „Legendy…” wielokrotnie odwo??uj? si? do obyczajów ludno??ci zamieszkuj?cej tereny Skoczowa i okolic, przywo??uj?c cho?by znany na ca??? Polsk? obrz?d pochodu z Judoszym. Nie zosta?? zapomniany równie?? ci?gle ??ywy i maj?cy si? dobrze sk??adnik skoczowskiej tradycji – czwartkowy targ. Nie pomini?cie tego cotygodniowego wydarzenia jednoznacznie dowodzi, ??e autor doskonale rozumie, co jest dla skoczowian wa??ne, co stanowi ich nie koniecznie szar? rzeczywisto???. Brak owej szaro??ci jest konsekwentnie nakre??lony nawet przez sam? istot? opisywanych wydarze??. Ka??dorazowo maj? one posta? dialogu. Wr?cz namacalnie odczuwa si? wa??enie skrajnych biegunów na dwóch starych szalkach zawieszonych na wadze po przeciwnych stronach. Ca??y czas cz??owiecze??stwo igra z duchowo??ci?, „fizyka” z metafizyk?, w ko??cu dobro ze z??em. Jedynie liryczny aspekt ??agodzi ostre kontury przeciwnych jako??ci, personifikuj?c na przyk??ad bied?, n?dz? czy krzew je??yn. Niemal??e Le??mianowej liryczno??ci towarzyszy du??a plastyczno??? opisywanych tre??ci. Czytelnik na pocz?tku ka??dej z legend przez do??? d??ugi czas wprowadzany jest w nowy ??wiat, który z równ? si??a smakuje, mieni si? kolorami, pachnie i zach?ca w swe progi. Pobudzenie apetytu poznawania nowych historii jest tak wielkie, ??e na ich zako??czenie nigdy nie mo??na poczu? si? sytym. Pointa jest klarowna, jednoznaczna i zdecydowana – jednym postawieniem kropki ko??czy wizyt? w „innej bajce”. Opanowanie przez autora do perfekcji takiego zabiegu wywo??uje tylko jedno odczucie – chce si? czyta? kolejne i kolejne opowie??ci, zatracaj?c wra??enie, ??e ten pi?kny, ciekawy, zabawny ??wiat odwiedzi??o si? tak krótko.
    Ko??cz?c opisow? wycieczk? po tre??ci poszczególnych historii przyjrzyjmy si? jeszcze ok??adce „Legend Skoczowa i okolic”. Widnieje na niej rysunek Miros??awa Ogi??skiego przedstawiaj?cy najstarszy budynek w Skoczowie, którego piwnice pami?taj? jeszcze XIV wiek. Symbolika zwi?zana z tym w??a??nie miejscem jest wielopoziomowa. W budynku tym obecnie mie??ci si? Muzeum im. Gustawa Morcinka, który niezwykle przyczyni?? si? w swej twórczo??ci do rozs??awienia lokalnych utopców. Pisz?c o nich moralizowa??, kreowa?? ba??niowo??? klimatu, jak równie?? pracowa?? nad tym, by Skoczów w prozatorskiej formie unie??miertelni?. Uda??o mu si? to w stu procentach. Jan Drechsler pod???a niejako tym ??ladem i st?d swego rodzaju symboliczne przes??anie ok??adki. Jej wymiar historyczny splata si? równie?? z historycznymi odwo??aniami wpisanymi w poszczególne legendy. Warto tak??e wspomnie?, i?? ten nieustaj?cy dualizm dobra i z??a  otoczony zewsz?d metafizyk? równie?? i tego budynku dotyczy. Od lat bowiem kr???? wie??ci, ??e w tym??e muzeum straszy. Kto jest ???dny przygód o tak bujnym kolorycie mo??e po przeczytaniu „Legend Skoczowa i okolic” odwiedzi? i sam? placówk? w poszukiwaniu wra??e?? mistrzowsko wykreowanych przez autora.
    Jednym s??owem serdecznie zapraszam do lektury i… Skoczowa pe??nego nadal nieodkrytych tajemnic.


Julia Raszka

 

"Legendy Skoczowa i okolic" mo??na naby?
w skoczowskim ARTadresie (Rynek 18) w cenie 17 z??.
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła