» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
??ladami Jana Paw??a - Skocz??w

??LADAMI JANA PAW??A II PO POLSCE. ALMANACH MIAST PAPIESKICH.

 

Wst?p do ksi???ki:

     Ojciec ??wi?ty Jan Pawe?? II podczas pielgrzymek do ojczyzny odwiedzi?? wiele miast, miasteczek i miejscowo??ci, których historia od momentu pielgrzymki zacz???a toczy? si? jakby inaczej – bo wsz?dzie wizyta Dostojnego Pielgrzyma wywiera??a niezatarty wp??yw na zamieszkuj?cych tam ludzi, odciska??a si? pi?tnem na ich wra??liwo??ci i sposobie postrzegania ??wiata, wyzwala??a duchowe inicjatywy lokalnych spo??eczno??ci.

    Bellona wspólnie z Fundacj? Konferencji Episkopatu Polski „Dzie??o Nowego Tysi?clecia” podj???a inicjatyw? udost?pnienia czytelnikom wielotomowej serii „??ladami Jana Paw??a II po Polsce. Almanach miast papieskich” prezentuj?cej te miasta – i przemiany, jakie w nich zasz??y w wyniku pielgrzymki – ze szczególnym uwzgl?dnieniem ulic, placów, budynków i innych miejsc, w których papie?? przebywa??, w których mieszka??, gdzie odbywa??y si? nabo??e??stwa lub inne ceremonie z udzia??em wielotysi?cznych t??umów albo tylko kameralne spotkania Jego ??wi?tobliwo??ci z w??adzami miasta, hierarchi? duchown? albo zaproszonymi go???mi.

   Poszczególne tomy b?d? prezentowa? walory turystyczne poszczególnych miast z po??o??eniem szczególnego nacisku na ich zwi?zek z osob? Jana Paw??a II. Dla wielu obcokrajowców mo??liwo??? odwiedzenia miejsc, w których przebywa?? jeden z najznamienitszych przywódców religijnych wspó??czesno??ci, jest jednym z wa??nych elementów determinuj?cych do odwiedzenia Polski. Dla pokolenia, które dorasta??o w czasach Jana Paw??a II, mo??liwo??? przej??cia Jego ??ladami, prze??ycia po raz kolejny Jego nauki, poznania i zrozumienia kultury kraju, w którym kszta??towa??a si? Jego osobowo???, mo??e by? celem podró??y po Polsce.

   Wszystkie publikacje powstaj? we wspó??pracy z w??adzami ??wieckimi oraz duchownymi poszczególnych miast i przy pomocy przedstawicieli zamieszkuj?cych je spo??eczno??ci.

   Bellona jako wydawca serii wyra??a nadziej?, ??e publikacje te – niezale??nie od ich poznawczych walorów – wyzwol? w??ród czytelników ch?? pog???bienia wiedzy na temat poszczególnych aspektów papieskich pielgrzymek, albowiem nam te?? zale??y na tym, aby nauki Jana Paw??a II wywar??y trwa??y wp??yw na lokalne spo??eczno??ci i obecne by??y w codziennym ??yciu obywateli naszego kraju.

 

Ksi???k? pt.: "??ladami Jana Paw??a II po Polsce.
Almanach miast papieskch" mo??na naby?
w skoczowskim ARTadresie (Rynek 18) w cenie 10 z??.
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła