» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Konkursy i projekty

REGULAMIN KONKURSU ?WI?TECZNEGO

POPISZ SI?... PISANK?!
SKOCZÓW 2018

VI edycja

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu ?wi?tecznego „POPISZ SI?... PISANK?” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” oraz Portal ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl.
2. Celem Konkursu jest:
- kultywowanie zwyczaju malowania pisanek, wysy?ania wielkanocnych kartek ?wi?tecznych,
- rozwój wra?liwo?ci artystycznej uczestników konkursu,
- aktywizacja spo?eczno?ci lokalnej,
- promocja twórczo?ci dzieci Gminy Skoczów.
3. Konkurs organizowany jest dla przedszkolaków i uczniów szkó? Gminy Skoczów.
4. Uczestnicy konkuruj? ze sob? tworz?c prac? plastyczn?, na której widnieje pisanka.
5. Przekazanie prac plastycznych na konkurs oznacza akceptacj? jego warunków, wyra?onych
w niniejszym regulaminie.
6. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian
w regulaminie w celu usprawnie? organizacyjnych.

II. PRZEPISY DOTYCZ?CE KONKURSOWYCH PRAC PLASTYCZNYCH, TERMINARZ
1. Ka?dy uczestnik mo?e wykona? 1 prac? plastyczn? przedstawiaj?c? pisank?.
2. Praca plastyczna mo?ne by? wykonana dowoln? technik? (malowana, rysowana, wyklejana itp.) w formie p?askiej i formacie A4.
2. Prace plastyczne nale?y dostarczy? do g?ównej siedziby MCK „Integrator” (Skoczów, ul. Mickiewicza 9) w terminie od 12 – 16 marca br., do godz. 16.00.
3. Prace plastyczne dostarczone po terminie nie b?d? brane pod uwag? w konkursie.
4. Prace plastyczne powinny by? opisane na odwrocie: imi? i nazwisko autora, wiek, nr tel., e-mail, nazwa placówki o?wiatowej.
6. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do dyskwalifikowania prac plastycznych niespe?niaj?cych wymienionych wy?ej wymogów.
7. Organizator nie zwraca prac plastycznych przekazanych na konkurs.
8. Pisanki oceniane s? poprzez g?osowanie internetowe, które b?dzie prowadzone na Portalu ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl od 21 – 27 marca br. do godz. 17.00. Wy?oni ono jednego zwyci?zc?.
9. Burmistrz Skoczowa Miros?aw Sitko osobi?cie wybierze jedn? z prac plastycznych, która widnie? b?dzie na tegorocznych wielkanocnych kartach Urz?du Miejskiego w Skoczowie oraz w „Wie?ciach Skoczowskich” wraz z ?yczeniami kierowanymi do mieszka?ców.  
10. Og?oszenie wyników b?dzie mia?o miejsce 28 marca br. na Portalu ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl oraz na profilu FB i stronie internetowej MCK „Integrator”.
11. Zwyci?ska pisanka b?dzie widnie? na bannerze, umieszczonym w centrum miasta wraz z nazwiskiem wykonawcy i ?wi?tecznymi ?yczeniami. Banner b?dzie prezentowany w okresie ?wi?t Wielkanocnych.
12. Organizatorzy uzyskuj? prawo do umieszczania dostarczonych na konkurs prac plastycznych (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, Portalu ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl oraz oficjalnej stronie Skoczowa i jego profilu FB, jak równie? w lokalnej prasie.

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”

w tym roku po raz kolejny organizuje

?WI?TECZNY PRZEGL?D WOKALNY

który odb?dzie si?:

  7 grudnia - grupa I : 7 – 12 lat

  8 grudnia - grupa II: 13 - 16 lat

w sali widowiskowej „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26).

Serdecznie zapraszamy

WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓ? PODSTAWOWYCH

SKOCZOWSKIEJ GMINY

do udzia?u w konkursie

„Roz?piewane Bo?e Narodzenie”.

             Karta zg?osze? i regulamin jest poni?ej

do pobrania

Termin zg?osze? up?ywa 30 listopada br.

Nagrod? dla laureatów b?dzie wyst?p na koncercie, który odb?dzie si? w styczniu 2018 r.

Tam te? zostan? rozdane dyplomy i upominki.

---------------------------------------------------------------------------

 

PRZEGL?D ARTYSTYCZNY

DZIECI I M?ODZIE?Y

MÓJ TALENT 2017”

8- 12 maja 2017

 

REGULAMIN

Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem Przegl?du jest Miejskie Centrum Kultury INTEGRATOR w Skoczowie.

 2. Celem Przegl?du jest:

- rozwój artystyczny dzieci i m?odzie?y skoczowskiej gminy,
- twórcza rywalizacja z rówie?nikami,
- mo?liwo?? sprawdzenia swych si? na scenie,
- prezentacja talentów, uzdolnie? i umiej?tno?ci przed publiczno?ci?.

 

Kategorie:

 1. Wszystkie przedszkola, szko?y podstawowe i gimnazja maj? za zadanie przygotowa? wiersz, piosenk? i taniec. ??czny czas tych trzech elementów nie mo?e przekroczy? 10 min.

 2. Prezentacje artystyczne b?d? pokazywane na terenie danej placówki mi?dzy 08 – 12 maja 2017 r. w obecno?ci pracowników MCK „Integrator” (celem zapoznania si?
  z charakterem wyst?pu, potrzebami technicznymi itp...).

 3. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji MCK „Integrator” opracuje kolejno?? wyst?pów wzorem ubieg?ego roku.

 4. Informacja o kolejno?ci wyst?pów zostanie rozes?ana do szkó? i przedszkoli.

 5. Podczas 50. Dni Skoczowa (16.06. 2017 r. - pi?tek) zespo?y zaprezentuj? si? na skoczowskim rynku, a jury wy?oni spo?ród nich laureatów.
  Przedszkola:
  a) najlepszy wiersz,
  b) najlepsza piosenka,
  c) najlepszy taniec.
  Szko?y Podstawowe:
  a) najlepszy wiersz,
  b) najlepsza piosenka,
  c) najlepszy taniec.

  Gimnazja:
  a) najlepszy wiersz,
  b) najlepsza piosenka,
  c) najlepszy taniec.

 

6. Podczas wyst?pu oceniane b?dzie osobno przez jurorów ka?de wykonanie.

7. Wyniki zostan? tego samego dnia (16.06.2017 r.- sobota) og?oszone na stronie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”: www.mck.skoczow.pl
8. Nagrody i dyplomy zostan? wr?czone delegacjom danych placówek podczas 50. Dni Skoczowa na skoczowskim rynku
(18.06.2017 r.- niedziela) oko?o godziny 19.30.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Wzorem ubieg?ego roku tegorocznemu Przegl?dowi przy?wieca has?o „Mój talent”.

 2. W Przegl?dzie bior? udzia? przedszkola i szko?y skoczowskiej gminy.

 3. Ka?de przedszkole i ka?da szko?a przygotowuje realizacje wszystkich wy?ej wyszczególnionych form: wiersz, piosenk? i taniec.

 4. Przygotowuj?c prezentacj? nale?y pami?ta?, ?e b?dzie ona pokazywana na plenerowej scenie (na skoczowskim Rynku), tote? nale?y dobra? wszelkie rekwizyty, ewentualne elementy dekoracji, jak i instrumenty muzyczne (akompaniament) tak, by ich monta? techniczny nie wyd?u?a? tej prezentacji w sposób znacz?cy. Wyst?p powinien mie? form? wzgl?dnie spójnej prezentacji artystycznej. Nale?y do maksimum ograniczy? przerwy techniczne pomi?dzy realizacjami poszczególnych kategorii, które ujemnie wp?ywaj? na ogólny odbiór prezentacji (wskazówka istotna szczególnie podczas wyst?pu laureatów przed szersz? publiczno?ci?). Z tych samych przyczyn niedopuszczalne jest wykorzystywanie prezentacji z u?yciem rzutników multimedialnych!

 5. Przygotowuj?c wyst?p nale?y wzi?? pod uwag? wykorzystanie mikrofonu (mikroport, bezprzewodowy, na statywie, pojemno?ciowy) i przygotowa? dzieci na ich u?ywanie.

 6. Organizator Przegl?du nie pokrywa kosztów przewozu dekoracji, rekwizytów, wynajmu strojów itp.

 7. Wszelkie podk?ady muzyczne nale?y dostarczy? akustykowi na pendrive w opisanej kopercie - imi?, nazwisko oraz szko?a któr? reprezentuje na pendrive (najlepiej jeden utwór na no?niku) podczas prezentacji na terenie danej placówki, a nie przed samym wyst?pem!

 8. Uczestnictwo w Przegl?dzie uwarunkowane jest przes?aniem karty zg?oszenia
  do Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” drog? mailow?: promocjamck@gmail.com lub osobistym dostarczeniem w/w listy (Skoczów, Mickiewicza 9) w terminie do 28 kwietnia br.

 9. Koszt transportu uczniów przedszkoli i szkó? zamiejscowych (spoza granic administracyjnych Skoczowa) na wyst?p w ramach 50. Dni Skoczowa b?dzie pokrywany przez organizatora Przegl?du. 

do pobrania:

karty zg?oszenia i regulamin

 

 

REGULAMIN KONKURSU ?WI?TECZNEGO
 

POPISZ SI?... PISANK?!
SKOCZÓW 2017

V edycja


I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu ?wi?tecznego „POPISZ SI?... PISANK?” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” oraz Portal ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl.
2. Celem Konkursu jest:
- kultywowanie zwyczaju malowania pisanek,
- rozwój wra?liwo?ci artystycznej uczestników konkursu,
- aktywizacja spo?eczno?ci lokalnej.
3. Konkurs organizowany jest dla mieszka?ców gminy Skoczów.
4. Mo?na wzi?? w nim udzia? w dwojaki sposób:
- przynie?? gotow? pisank? do g?ównej siedziby MCK „Integrator” (ul. Mickiewicza 9) w terminie 27 marca – 31 marca br.
- wzi?? udzia? w finale konkursu - plenerowej akcji malowania pisanek 31 marca br. o godz. 10.00 na skoczowskim rynku (w razie niesprzyjaj?cej pogody – w ARTadresie). Do wzi?cia udzia?u w akcji zostan? zaproszeni tak?e uczestnicy specjalni. Na wszystkich uczestników akcji b?d? czeka?y materia?y potrzebne do wykonania pisanek (styropianowe jajka, farbki itp.).
5. Przekazanie pisanek na konkurs oznacza akceptacj? jego warunków, wyra?onych w niniejszym regulaminie.
6. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzenia nieznacznych zmian w regulaminie w celu usprawnie? organizacyjnych.

II. PRZEPISY DOTYCZ?CE PISANEK KONKURSOWYCH, TERMINARZ

1. Ka?dy uczestnik mo?e wykona? 1 pisank?.
2. Pisanki nale?y wykona? podczas plenerowej akcji malowania pisanek na skoczowskim rynku (31 marca br., godz. 10.00) lub dostarczy? do g?ównej siedziby MCK „Integrator” (Skoczów, ul. Mickiewicza 9) w terminie od 27 marca – 31 marca br., do godz. 16.00.
3. Pisanki dostarczone po terminie nie b?d? brane pod uwag? w konkursie.
4. Pisanki mog? by? wykonane technikami tradycyjnymi(wydmuszki) lub innowacyjnie przy pomocy jaj styropianowych, plastikowych itp.
5. Do ka?dej pracy powinien by? do??czony opis: imi? i nazwisko autora, nr tel., e-mail.
6. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do dyskwalifikowania pisanek niespe?niaj?cych wymienionych wy?ej wymogów.
7. Ka?dy autor b?dzie móg? odebra? swoj? pisank? w g?ównej siedzibie MCK „Integrator” (ul. Mickiewicza 9), po rozwi?zaniu konkursu, z wyj?tkiem zwyci?skiej pisanki.
8. Pisanki oceniane s? poprzez g?osowanie internetowe, które b?dzie prowadzone na Portalu ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl od 3 – 11 kwietnia br. do godz. 17.00. Wy?oni ono jednego zwyci?zc?.
9. Og?oszenie wyników b?dzie mia?o miejsce 12 kwietnia br. na Portalu ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl oraz na profilu FB i stronie internetowej MCK „Integrator”.
10. Zwyci?ska pisanka b?dzie widnie? na bannerze, umieszczonym w centrum miasta wraz z nazwiskiem wykonawcy i ?wi?tecznymi ?yczeniami. Banner b?dzie prezentowany w okresie przed?wi?tecznym i przez ?wi?ta Wielkanocne.
11. Organizatorzy uzyskuj? prawo do umieszczania dostarczonych na konkurs pisanek (wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na profilu FB i stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, Portalu ?l?ska Cieszy?skiego Ox.pl oraz oficjalnej stronie miasta Skoczowa i jego profilu FB, jak równie? w lokalnej prasie.
 

 

VI FESTIWAL PIE?NI PASYJNEJ

I WIELKANOCNEJ

Nutka do Nieba”

6 kwietnia 2017, godz. 10.00

SALA WIDOWISKOWA MCK „POD PEGAZEM”
ul. Targowa 26

 

REGULAMIN:

 

1. Organizatorem VI Festiwalu Pie?ni Pasyjnej i Wielkanocnej „Nutka do Nieba” jest Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrze?cija?skiej Musica Sacra i Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2. Patronat medialny festiwalu obejmuje internetowy Portal ?l?ska Cieszy?skiego „Ox.pl”.

3. Celem festiwalu jest kszta?towanie wra?liwo?ci muzycznej, obycia scenicznego, umiej?tno?ci wokalnych dzieci i m?odzie?y, zaprezentowanie si? przed szersz? publiczno?ci?, jak równie? podj?cie ekumenicznych dzia?a? o charakterze artystycznym.

4. Festiwal odb?dzie si? 6 kwietnia br. (czwartek) w sali widowiskowej MCK „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) o godz. 10.00.

5. Ka?d? szko?? podstawow? i gimnazjaln? skoczowskiej gminy mo?e reprezentowa? dwóch wykonawców (opcjonalnie: jeden solista + jeden zespó?, dwóch solistów lub dwa zespo?y). Sugerujemy przeprowadzi? wcze?niejsze eliminacje szkolne, pozwalaj?ce wy?oni? finalistów festiwalu.

6. Repertuar ma mie? charakter utworów pasyjnych zwi?zanych z ?wi?tami Wielkanocnymi.

7. Wykonawcy oceniani b?d? w dwóch kategoriach: soli?ci, zespo?y.

8. Wykonawc? mo?e wspiera? instrumentalnie akompaniator.

9. Wykonawca ma za zadanie za?piewa? jedn?, wybran? przez siebie piosenk? religijn?.

10. Wyst?py b?dzie ocenia?o jury zwracaj?c uwag? na: dobór repertuaru, intonacj?, czysto?? ?piewu, dykcj?, wyraz artystyczny.

11. Wszyscy wyst?puj?cy otrzymaj? upominki.

12. Zg?oszenia do festiwalu przyjmowane b?d? mailowo pod adresem promocjamck@gmail.com na podstawie dok?adnie wype?nionej karty zg?oszenia. Ko?cowy termin zg?osze? up?ywa 29 marca br.

 

POBIERZ REGULAMIN I KART? ZG?OSZE?
TUTAJ

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO

MOJE SZUKANIE MI?O?CI


Skoczów 2017

 

1.      Organizatorem Konkursu Wokalnego „MOJE SZUKANIE MI?O?CI” jest Miejskie Centrum  Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2.      Celem Konkursu jest:

- propagowanie bardziej i mniej znanych utworów o tematyce mi?osnej,
- wspieranie utalentowanych wokalnie dzieci, m?odzie?y i doros?ych oraz umo?liwienie im autoprezentacji,

- rozwijanie talentów estradowych,

- konfrontacje umiej?tno?ci oraz twórcza rywalizacja,

- wymiana do?wiadcze? uczestników Konkursu oraz rozwój ich wra?liwo?ci artystycznej,

- artystyczna aktywizacja spo?eczno?ci lokalnej – mieszka?ców ?l?ska Cieszy?skiego (zasi?g powiatowy).

3.      Uczestnicy Konkursu wyst?pi? w kolejno?ci ustalonej przez organizatorów w dwóch kategoriach: SOLI?CI I DUETY oraz dwóch nast?puj?cych grupach wiekowych:

Grupa I: 12 – 17 lat
Grupa II: 18 lat i wi?cej

4.      Uczestnicy Konkursu prezentuj? piosenki o tematyce mi?osnej.

5.      Uczestnicy ?piewaj? z wykorzystaniem akompaniamentu: pendrive lub pojedynczy instrument.

6.      Uczestnicy (wokali?ci) mog? wyst?pi? jeden raz z jedn? piosenk?.

7.      Wzi?cie udzia?u w konkursie poprzedza przes?anie karty zg?osze?, dost?pnej na stronie internetowej MCK „Integrator”, drog? mailow?: promocjamck@gmail.com do 8 lutego 2017 r.

8.      Przes?uchania Konkursowe odb?d? si? 11 lutego  2017 r. w sali widowiskowej „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26) o godz. 9.00.

9.      Koncert laureatów wraz z przyznaniem nagród i dyplomów odb?dzie si? w skoczowskim kinie – Teatrze Elektrycznym (ul. Mickiewicza 3) 18 lutego 2017 r. o godzinie 17.00.

10.  W Konkursie nie mog? uczestniczy? uczniowie cz?onków jury.

11.  Uczestników b?dzie ocenia?o specjalnie powo?ane na t? okoliczno?? jury.

12.  Jury ma mo?liwo?? przerwania wykonywanego utworu w momencie, kiedy uzna, ?e pozna?o ju? mo?liwo?ci wokalne danego uczestnika konkursu.

13.  Laureaci otrzymuj? nagrody rzeczowe.

14.  Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do nagra? audio, video oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celów archiwalnych oraz promocyjnych.

15.  Zg?oszenie do udzia?u w Konkursie potwierdza akceptacj? niniejszego regulaminu.

16.  Uczestnik Konkursu wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu.

karty zg?osze? i regulamin

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

NIEobiektywNIE
Skoczów 2017
 
 
 
I. Przepisy ogólne
 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego NIEobiektywNIE jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.
2. Celem Konkursu jest:
- aktywizacja ?rodowiska ludzi pasjonuj?cych si? fotografi?,
- poszerzenie ?wiadomo?ci i wiedzy na temat miasta i gminy Skoczów.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Udzia? w nim mo?e wzi?? ka?dy mieszkaniec miasta
i gminy Skoczów, za wyj?tkiem pracowników Organizatora i cz?onków Jury oraz ich najbli?szych rodzin.
4. Uczestnik mo?e wzi?? udzia? w dowolnej ilo?ci edycji.
5. Uczestnicy bior? udzia? w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych:
I - do 18 roku ?ycia
II - od 18 roku ?ycia
6. Nades?anie prac na Konkurs oznacza akceptacj? jego warunków wyra?onych
w niniejszym regulaminie.
 
II. Przepisy dotycz?ce prac
 
 
1. Ka?dy uczestnik mo?e nades?a? 1 fotografi? w danej (miesi?cznej) edycji Konkursu.
Fotografie nale?y nadsy?a? mailowo w formie za??cznika na adres
promocjamck@gmail.com
W tytule maila nale?y wpisa?: NIEobiektywNIE, miesi?c danej edycji oraz wiek autora zdj?cia (np. NIEobiektywNIE, stycze?, PORTRET BABCI LUB DZIADKA, 17)
W tre?ci maila nale?y poda? dane osobowe - imi?, nazwisko, wiek, adres oraz telefon kontaktowy.
3. Rozdzielczo?? dostarczonych zdj?? powinna wynosi? minimalnie 3000x2000 pikseli.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wy??czenia z udzia?u w Konkursie prac o niskiej jako?ci technicznej.
5. W Konkursie mog? bra? udzia? jedynie te prace, które nie zosta?y nigdzie publikowane, ani nie bra?y udzia?u w ?adnym konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespe?niaj?cych wymienionych wy?ej wymogów.
7. Konkurs b?dzie si? sk?ada? z 12 comiesi?cznych edycji tematycznych, pocz?wszy od stycznia 2017:
edycja styczniowa: PORTRET BABCI LUB DZIADKA
edycja lutowa: MI?OSNY DETAL
edycja marcowa: KOBIECO??
edycja kwietniowa: WIELKANOCNE TRADYCJE
edycja majowa: MOJA MAMA
edycja czerwcowa: 50 DNI SKOCZOWA - FOTOGRAFIA REPORTA?OAWA
edycja lipcowa: WSCHÓD S?O?CA W SKOCZOWIE
edycja sierpniowa: ZACHÓD S?O?CA W SKOCZOWIE
edycja wrze?niowa: NA SKOCZOWSKIEJ ULICY
edycja pa?dziernikowa: JESIENNA PRZYRODA
edycja listopadowa: CMENTARNE ?WIAT?O
edycja grudniowa: BO?ONARODZENIOWE TRADYCJE 
 
 
III.Terminarz
 
1. Termin nadsy?ania prac na ka?d? kolejn? edycj? Konkursu nie mo?e przekroczy? 20 dnia danego miesi?ca.
2. Prace nades?ane po terminie nie b?d? brane pod uwag? w Konkursie.
3. Organizator powo?uje Jury Konkursu.
4. Wytypowanie prze Jury „zdj?cie miesi?ca” w obu kategoriach wiekowych nast?pi przed up?ywem danego miesi?ca.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Warunkiem rozstrzygni?cia danej edycji jest wzi?cie udzia?u w niej minimum 3 uczestników.
7. Termin przyznania nagród w danej edycji konkursu b?dzie podany na stronie internetowej Organizatora. Wszyscy uczestnicy zostan? o nim poinformowani bezpo?rednio.
8. W ka?dej edycji autor nagrodzonego zdj?cia otrzyma nagrod? pieni??n?:
- w kategorii do 18 roku ?ycia - 60 z?,
- w kategorii od 18 roku ?ycia – 100 z?.
9. Wyniki Konkursu zostan? podane do wiadomo?ci na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” - www.mck.skoczow.pl.
10. Wystawa podsumowuj?ca Konkurs odb?dzie si? w galerii ARTadres (Skoczów, Rynek 18) w styczniu 2018. Wyeksponowane na niej zostan? wszystkie nagrodzone zdj?cia.
11. Jury wybierze spo?ród wszystkich uczestników Konkursu „Fotografa Roku 2017” w obu kategoriach wiekowych. Podczas otwarcia wystawy podsumowuj?cej konkurs dwóm nagrodzonym fotografom wr?czona zostanie okoliczno?ciowa statuetka oraz nagroda pieni??na: kat. do 18 lat – 300 z?., kat. od 18 lat – 500 z?.
 
 
IV.Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyró?nionych
 
1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyra?eniem zgody na umieszczanie przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie nades?anych na konkurs zdj?? (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u facebookowym i w materia?ach informacyjno-promocyjnych, a tak?e w lokalnej prasie i materia?ach informacyjno-promocyjnych Urz?du Miejskiego w Skoczowie.

 

?WI?TECZNY PRZEGL?D WOKALNY

GMINY SKOCZÓW

U STÓP BO?EJ ?WI?TO?CI

       8, 9 grudnia 2016

sala widowiskowa MCK „Pod Pegazem”
(ul. Targowa 26)

 

Kategorie:

1.      SZKO?Y PODSTAWOWE– 8 grudnia 2016, godz. 9.00:

a)      soli?ci

b)      duety

2.      GIMNAZJA– 9 grudnia 2016, godz. 9.00:

a)      soli?ci

b)     duety

 

REGULAMIN

Przepisy ogólne:

 

1.    Organizatorem Przegl?du jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

2.    Celem Przegl?du jest:

-        rozwój artystyczny dzieci i m?odzie?y skoczowskiej gminy,

-        podtrzymanie tradycji wykonywania pie?ni zwi?zanych tematycznie z okresem ?wi?t 

          Bo?ego Narodzenia,

-         kszta?towanie wra?liwo?ci muzycznej oraz obycia scenicznego,

-        prezentacja talentów, uzdolnie? i umiej?tno?ci przed ró?norodn? publiczno?ci? 

          (rówie?nikami, ?rodowiskiem nauczycielskim, rodzin?, publiczno?ci?).

3.     Repertuar ma mie? charakter utworów zwi?zanych ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Mog? go stanowi?: kol?dy, pastora?ki,  a tak?e nastrojowe utwory zwi?zane
z tym ?wi?tem.

4.    Nagrod? jest wyst?p laureatów w ramach koncertu  który odb?dzie si? 13 stycznia 2017 roku w Ko?ciele Ewangelicko - Augsburskim ?wi?tej Trójcy w Skoczowie.

5.    Przegl?d skierowany jest do uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych gminy  Skoczów.

6.    Uczestnicy Przegl?du (jako osoby niepe?noletnie) podczas Przegl?du oraz koncertu pozostaj? pod opiek? opiekunów wyznaczonych przez odpowiedni? placówk? o?wiatow?.

7.    Uczestnictwo dziecka w Przegl?dzie jest jednoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materia?ach promocyjnych MCK „Integrator” oraz Urz?du Miejskiego w Skoczowie.

8.     Wykonawcy oceniani b?d? w dwóch kategoriach: soli?ci i duety.

9.    Wykonawc? mo?e wspiera? instrumentalnie akompaniator.

10.Opiekun uczestnika zobowi?zany jest dostarczy? akustykowi pendrive z podk?adem muzycznym na pó? godziny przed wyst?pem  dziecka (inne no?niki - p?yty, kasety, telefony - s? nieakceptowalne). Pendrive ma by? dostarczony w  opisanej kopercie: imi? i nazwisko ucznia oraz nazwa szko?y. Podk?ad muzyczny ma figurowa? pod nazw? KONKURS na pendrive.

11.Wykonawca ma za zadanie za?piewa? jedn?, wybran? przez siebie kol?d? lub utwór zwi?zany z ?wi?tem Bo?ego Narodzenia.

12.O kolejno?ci wyst?pów konkursowych opiekunowie uczniów zostan? poinformowani  telefonicznie 5 grudnia.

13.Wyst?py b?dzie ocenia?o jury zwracaj?c uwag? na: dobór repertuaru, intonacj?, czysto?? ?piewu, dykcj?, wyraz artystyczny.

14.W danej kategorii jest mo?liwo?? przyznania jednego wyró?nienia i jednego miejsca ex aequo.

15.Zg?oszenia do Przegl?du b?d? przyjmowane mailowo pod adresem promocjamck@gmail.comna podstawie dok?adnie wype?nionej karty zg?oszenia. Mog? zosta? te?osobi?cie dostarczone do g?ównej siedziby MCK „Integrator” (Skoczów, ul. Mickiewicza 9, I pi?tro, pok. Nr 11).

16. Ko?cowy termin zg?osze? up?ywa 30 listopadabr.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Przegl?dzie bior? udzia? szko?y podstawowe i gimnazja skoczowskiej gminy.

2. Ka?da szko?a prezentuje jeden utwór w danej kategorii.  Obie kategorie nie s?  obowi?zkowe, np. dana szko?a mo?e zaprezentowa? wyst?p tylko solisty lub duetu. Jednak prezentacja uczestników danej szko?y w obydwu kategoriach b?dzie dodatkowo premiowana.

 3. Uczestnictwo w Przegl?dzie uwarunkowane jest przes?aniem karty zg?oszenia do Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” drog? mailow?: promocjamck@gmail.com lub osobistym dostarczeniem w/w listy (Skoczów, ul. Mickiewicza 9, I pi?tro, pok. Nr 11) w terminie do 30 listopada br.

 4. Przegl?d b?dzie si? odbywa? w sali widowiskowej MCK „Pod Pegazem” (ul. Targowa 26).

                 8 grudnia – godz. 9.00 reprezentanci szkó? podstawowych

                 9 grudnia - godz 9.00 reprezentanci szkó? gimnazjalnych

5. Zwyci?zców Konkursu b?dzie wy?ania?o jury. Wyniki zostan? og?oszone na stronie        internetowej MCK 8 i 9 grudnia po godzinie 17.

6. Laureaci Przegl?du zaprezentuj? si? podczas koncertu 13 styczniu 2017 r. w ko?ciele Ewangelicko-Augsburskim ?wi?tej Trójcy w Skoczowie, gdzie otrzymaj? okoliczno?ciowe dyplomy wraz z nagrodami.


 
POBIERZ KART? ZG?OSZE? I REGULAMIN
 
----
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU

ROK Z RÄ?KODZIE??EM”

SKOCZÓW 2016

 

CO MIESIÄ?C NOWA EDYCJA!

CO MIESIÄ?C NAGRODY!

CO MIESIÄ?C NOWY TEMAT!

DLA ZWYCIÄ?ZCY STATUTETKA RÄ?KODZIELNIKA ROKU!

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE


1.1. Organizatorem Konkursu „Rok z rÄ?kodzie??em” jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

1.2. Celem Konkursu jest:

- aktywizacja ??rodowiska rÄ?kodzielników z terenu gminy Skoczów,

- promocja lokalnego rÄ?kodzie??a,

- rozwój wra??liwo??ci estetycznej uczestników.

1.3. W Konkursie mogÄ? wziÄ?Ä? udzia?? tylko osoby pe??noletnie (mieszka??cy gminy Skoczów).

1.4. Nie mogÄ? wziÄ?Ä? udzia??u w Konkursie pracownicy Organizatora, cz??onkowie Jury oraz ich najbli??sze rodziny.

1.5. Nades??anie prac na Konkurs oznacza akceptacjÄ? jego warunków, wyra??onych w niniejszym regulaminie.

2. PRZEPISY DOTYCZÄ?CE PRAC

 

2.1. Konkurs bÄ?dzie siÄ? sk??ada?? z 9 comiesiÄ?cznych edycji tematycznych, poczÄ?wszy od stycznia 2016 r. (z wy??Ä?czeniem miesiÄ?cy wakacyjnych):

edycja styczniowa: KORONA DLA JEDNEGO Z TRZECH KRÓLI

edycja lutowa: KOPERTA NA LIST MI??OSNY

edycja marcowa: PISANKA

edycja kwietniowa: KOSZYK Z MOTYWAMI LATA I ZIMY

edycja majowa: CO?? DLA MAMY DO KUCHNI

edycja czerwcowa: CO?? DO PLECAKA NA WAKACJE

edycja wrze??niowa: PIÓRNIK

edycja pa??dziernikowa: PRAKTYCZNY JE??

edycja listopadowa: LAMPION

2.2 Uczestnik mo??e wziÄ?Ä? udzia?? w dowolnej ilo??ci edycji.

2.3. Dany uczestnik mo??e nades??aÄ? na ka??dÄ? z edycji jednÄ? w??asnorÄ?cznie wykonanÄ? pracÄ?, zgodnÄ? z tematem przewodnim miesiÄ?ca.

2.4. Formu??a Konkursu nie przewiduje mo??liwo??ci sk??adania prac grupowych.

2.5. PracÄ? nale??y nadsy??aÄ? na adres Organizatora lub dostarczyÄ? jÄ? osobi??cie do jego biura.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wy??Ä?czenia z udzia??u w Konkursie prac o znamionach wytwórczo??ci masowej i fabrycznej.

2.7. Ka??da praca powinna zostaÄ? oznaczona god??em autora do??Ä?czonym do niej. Na pracach nie nale??y umieszczaÄ? ??adnych innych danych.

2.8. Do du??ej koperty (na pude??ku itp.) zaadresowanej:

Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów

z dopiskiem: KONKURS „ROK Z RÄ?KODZIE??EM” – edycja: …...........

nale??y w??o??yÄ? oznaczonÄ? pracÄ? oraz drugÄ?, zaklejonÄ? kopertÄ?, oznaczonÄ? na zewnÄ?trz god??em, która zawieraÄ? bÄ?dzie w ??rodku informacje:
a) dane: imiÄ? i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiÄ?zkowo)

b) opis:

1. nazwa techniki (jakie u??yto materia??y, jak d??ugo wykonywano pracÄ?),

2. zdjÄ?cie materia??ów, z których praca jest zrobiona,

3. zdjÄ?cia pracy robione w trakcie jej tworzenia,

4. czym siÄ? inspirowano.

c) klauzulÄ?:

„Wyra??am zgodÄ? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Rok z rÄ?kodzie??em” w celach wynikajÄ?cych z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawÄ? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z pó??niejszymi zmianami). Poprzez wys??anie prac na Konkurs nieodp??atnie przenoszÄ? na Organizatora wszelkie autorskie prawa majÄ?tkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z pó??n. Zmianami)."

2.9. W Konkursie mogÄ? braÄ? udzia?? jedynie te prace, które nie bra??y udzia??u w ??adnym innym konkursie.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spe??niajÄ?cych wymienionych wy??ej wymogów.

2.11. Organizator nie zwraca prac biorÄ?cych udzia?? w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak równie?? z niego wy??Ä?czonych. PrzechodzÄ? one na w??asno??Ä? Organizatora.

3. TERMINARZ

3.1. Termin nadsy??ania prac na ka??dÄ? kolejnÄ? edycjÄ? Konkursu nie mo??e przekroczyÄ? 25 dnia danego miesiÄ?ca (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesy??ki pocztÄ? kurierskÄ?).

3.2. Prace nades??ane po terminie nie bÄ?dÄ? brane pod uwagÄ? w Konkursie.

3.3. Organizator powo??uje Jury Konkursu.

3.4. Ocena prac przez Jury nastÄ?pi przed up??ywem danego miesiÄ?ca. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wy??aniania zwyciÄ?zców, jak i brak mo??liwo??ci przyznawania miejsc ex aequo.

3.5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymajÄ? nagrody - bony o warto??ci (netto) do: 1 miejsce – 300 z??, 2 miejsce – 200 z??, 3 miejsce – 100 z??.

3.6. Wyniki Konkursu zostanÄ? podane do wiadomo??ci na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” - www.mck.skoczow.pl i fanpage'u MCK po przyznaniu nagród.

3.7. Og??oszenie wyników i przyznanie nagród w ramach ka??dej edycji Konkursu bÄ?dzie mieÄ? miejsce przed up??ywem danego miesiÄ?ca przypisanego okre??lonemu tematowi (edycji). OdbÄ?dzie siÄ? w galerii ARTadres (Skoczów, Rynek 18). Szczegó??owe terminy zostanÄ? umieszczone na plakatach informacyjnych. Laureaci zostanÄ? na wrÄ?czenie nagród zaproszeni bezpo??rednio (telefonicznie, bÄ?d?? mailowo). Podczas wrÄ?czenia nagród poznajÄ? szczegó??owe wyniki.

3.8. Jury wybierze spo??ród wszystkich uczestników „RÄ?kodzielnika Roku 2016”, który zostanie nagrodzony okoliczno??ciowÄ? statuetkÄ? wraz z nagrodÄ? (bon o warto??ci 600 z?? netto).

4. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓ??NONYCH

4.1. Wszystkie prace konkursowe przechodzÄ? na w??asno??Ä? Organizatora, który zaprezentuje je na wystawie po??Ä?czonej z kiermaszem w galerii ARTadres, w grudniu 2016 r.

4.2. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nades??anych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie www.mck.skoczow.pl i fanpage'u MCK.

4.3. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nades??anych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materia??ach promocyjnych, jak równie?? wydawanych przez UrzÄ?d Miejski w Skoczowie.

4.4. Uprawnienia, o których mowa powy??ej w pkt. 4.2. i 4.3. przys??ugujÄ? Organizatorowi nieodp??atnie, na podstawie o??wiadcze?? z??o??onych przez autorów prac, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego regulaminu.

 




Polecamy

Wyszukiwarka




Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

















































Partnerzy


















Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła