» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Skoczowskie kino

----------------------------------------------

Zestawienie wydarze??
maj?cych miejsce w Teatrze Elektrycznym
31.08 - 30.12. 2013

 

.

Teatr Elektryczny zosta?? uroczy??cie otwarty!


    Wielu znamienitych go??ci, w??adze miasta i mieszka??cy Skoczowa 14 wrze??nia wzi?li udzia?? w uroczystym otwarciu Teatru Elektrycznego, zwie??czaj?cym projekt Gminy Skoczów „Przebudowa istniej?cego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – w starym kinie”. Wieczór by?? okazj? do wymiany spostrze??e?? na temat odremontowanego obiektu, zwiedzenia go, a tak??e dowiedzenia si? czego?? wi?cej o jego historii. Nie zabrak??o równie?? atrakcji filmowych i muzycznych.
    Jeszcze przed rozpocz?ciem uroczysto??ci na nowym ekranie kinowym zosta?? pokazany promocyjny film o Skoczowie i prezentacja zatytu??owana „Historia skoczowskiego kina”, zawieraj?ca zdj?cia przedwojenne, pokazuj?ce budynek hotelu „Pod Bia??ym koniem”, gdzie mia??y miejsce pierwsze projekcje filmowe, a tak??e archiwalne fotografie Leona Pary, zgromadzone przez Towarzystwo Mi??o??ników Skoczowa. W prezentacji nie zabrak??o te?? fotografii kina po przej?ciu go przed Miejski Dom Kultury, kiedy to zacz???o pe??ni? szersze funkcje – m.in. koncertowe, czy wystawiennicze. By??a te?? okazj? do prze??ledzenia krok po kroku kolejnych etapów remontu obiektu. Chwil? pó??niej sceniczna kurtyna, stanowi?ca nowo??? w Teatrze Elektrycznym, rozsun???a si? i oczom zgromadzonej publiczno??ci ukaza?? si? siedz?cy w fotelu, jak niegdy?? w s??ynnym programie telewizyjnym, historyk kina i dziennikarz - Stanis??aw Janicki. Przywitano go oklaskami, a nast?pnie wys??uchano ciekawych historii, zwi?zanych nie tylko ze skoczowskim przybytkiem X muzy. Tu?? po tym wyst?pieniu burmistrz Skoczowa Janina ??agan przywita??a wszystkich go??ci, w??ród których jako pierwszy zabra?? g??os premier Jerzy Buzek. Do gratulacji nowego wizerunku Teatru Elektrycznego do???czy??y pos??ani: Aleksandra Trybu?? i Ma??gorzata P?pek. List gratulacyjny od pani pose?? Miros??awy Nykiel odczyta?? jej asystent  - Adam Fabia. Nast?pnie g??os zabra?? dyrektor Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” – Robert Orawski, który podkre??li?? rol? Unii Europejskiej w zako??czonej modernizacji kina (warto??? projektu: 2.740.781,39 z??, warto??? dofinansowania: 2.254.192,93 z??), wyró??ni?? dawnych jego pracowników i zaprosi?? do obejrzenia najstarszego filmu nakr?conego w Skoczowie, odnalezionego przy okazji przygotowa?? do ca??orocznych obchodów jubileuszowych OSP – jej 140-lecia. Na ta??mie filmowej, pochodz?cej z lat 30-tych, zarejestrowano uroczysto??ci, w których bior? udzia?? stra??acy, wida? m.in. star? skoczowsk? remiz? stra??ack?, ogrodzenie synagogi, czy te?? restauracj? pana Ga??gonka, usytuowan? na rynku u wylotu ul. Cieszy??skiej.  Kolejn? projekcj? stanowi?? obraz pt.: „Krótka historia filmu”, opowiadaj?cy o mo??liwo??ciach technicznych, jakie by??y wykorzystywane w kinematografii ??wiatowej w dawnych latach a?? do chwili obecnej.
    Po cz???ci oficjalnej go??cie udali si? do cz???ci kawiarnianej budynku, usytuowanej na poddaszu, gdzie przy smacznym pocz?stunku przygotowanym przez Restauracj? English Pub, prowadzili rozmowy, a tak??e uwieczniali mi??e chwile wieczoru sp?dzonego w Teatrze Elektrycznym na pami?tkowych zdj?ciach. Nie brakowa??o ch?tnych do uzyskania autografów od Stanis??awa Janickiego i premiera Jerzego Buzka.
    Na zako??czenie sobotniej uroczysto??ci wyst?pi?? legendarny zespó?? „Krzak”, a wraz z nim go??cinnie najlepszy polski basista – Krzysztof ??ciera??ski.     
 

Projekt wspó??finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ??l?skiego na lata 2007 – 2013.
 

Julia Raszka

 

14 wrze??nia, godz. 17.00
UROCZYSTE OTWARCIE
TEATRU ELEKTRYCZNEGO
PO REMONCIE

 

ZAPRASZAMY NA KONCERT!
14 wrze??nia, godz. 20.00
wst?p wolny!

 

Dni otwarte Teatru Elektrycznego
31.08. i 1.09.13
w godz.: 16.00 - 19.00:
- mo??liwo??? zwiedzania Tetru Elektrycznego
po remocie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PIERWSZE SEANSE
W TEATRZE ELEKTRYCZNYM PO JEGO REMONCIE

------------------------------------

szczegó??y w zak??adce Teatr Elektryczny/repertuar


 

 

 

Robert Orawski

Skoczowskie kino
cz. I

Zum weißen Roß     Wynalazek braci Lumière upowszechni?? si? na pocz?tku XX wieku, ??ci?gaj?c na projekcje objazdowe i do szybko powstaj?cych kinoteatrów wielkie rzesze sympatyków nowej, X muzy. Trudno ustali?, kiedy w Skoczowie odby??a si? pierwsza publiczna projekcja filmu wykonana kinematografem. Wiadomo jednak, i?? „ruchome obrazy” wy??wietlano w najwi?kszej sali hotelu „Pod bia??ym Koniem”, „Pod bia??ym rumakiem (Zum weißen Roß) okazjonalnie, najpierw jako ciekawostk? techniczn?, na specjalnych pokazach. Widzów by??o tak wielu, ??e ju?? w 1908 r., przekszta??cono na kino poblisk? sal? gimnastyczn? szko??y ludowej przy ul. Bielskiej znajduj?c? si? w ogrodzie tego?? hotelu.


czytaj ca??y artyku?? 

    Drodzy Widzowie,

   pewnie niektórzy z Was wiedz?, ??e od 12 czerwca trwa remont skoczowskiego Teatru Elektrycznego – kina, które nale??y do jednego z  najstarszych w Polsce.


    Po przebudowie i gruntownym remoncie przybytek X Muzy b?dzie nadal miejscem, w którym b?dziecie mogli odda? si? filmowej (i nie tylko) pasji. Co w planach? Na parterze znajdowa? si? b?dzie m. in. kasa, szatnia, pomieszczenia biurowe oraz toalety. Wej??cie na sal? kinow? umiejscowione b?dzie na pi?trze, a to ze wzgl?du na znaczne zwi?kszenie k?ta nachylenia widowni, co zdecydowanie zwi?kszy komfort ogl?dania. Scena, znajduj?ca si? w nowoczesnej, klimatyzowanej sali kinowej, go??ci? b?dzie na swych deskach zarówno zespo??y muzyczne, jak i grupy teatralne, które b?d? mia??y do swojej dyspozycji m.in. garderob?, rekwizytorni? mieszcz?c? si? za kulisami, a tak??e toalety. Na tym samym poziomie usytuowana b?dzie kabina projekcyjna. Kawiarnia (z zapleczem kuchennym) po???czona z sal? wystawow?, salka warsztatowa, toalety oraz pomieszczenia techniczne mie??ci? si? b?d? na ca??ej powierzchni poddasza budynku, na które b?dzie mo??na wej??? po schodach lub wygodnie wjecha? wind?. Na wszystko to i jeszcze wi?cej zosta??y pozyskane przez Urz?d Miejski w Skoczowie ??rodki finansowe pochodz?ce z Unii Europejskiej.
    Tym, których przera??a my??l, i?? dawny swojski Teatr Elektryczny stanie si? jedn? z sal, tych na wzór multipleksu, pragn? nieco uspokoi?. Przed remontem wydobyli??my z zakamarków kina w??asnymi i cudzymi si??ami nieco „staroci”, które, przynajmniej cz???ciowo,  mamy nadziej? wkomponowa? w nowopowstaj?ce wn?trza. I tak z dawnego wystroju osta??a si? m.in. secesyjna lampa, która ciep??ym ??wiat??em roz??wietla??a mroki sali kinowej tu?? przed i po seansie, terkocz?ce wcale g??o??no projektory filmowe, malowane szyby z wizerunkiem Charli'ego Chaplina i Marilyn Monroe oraz co??, co zwykle by??o poza zasi?giem Waszego wzroku, drodzy Widzowie. No, mo??e za wyj?tkiem tych najbardziej dociekliwych.

             

            

            

    Otó?? pewnie niewielu z Was wie, ??e w sercu Teatru Elektrycznego - kabinie projekcyjnej, wisia??y na ??cianach filmowe plakaty pochodz?ce z lat 80. Jakie, zapytacie? A chocia??by z filmu C. K. Dezerterzy, w którym wyst?pili Marek Kondrat, Wiktor Zborowski, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Pokora czy Zbigniew Zapasiewicz. Albo z filmu „Pan Kleks w kosmosie”, w którym w charyzmatyczn? posta? Ambro??ego Kleksa wcieli?? si? Piotr Fronczewski. S? jeszcze inne, ale nie zdradz? jakie. Z pewno??ci? jednak b?dzie jeszcze okazja, ??eby je zobaczy?. Aby cho? troch? zaspokoi? Wasz? ciekawo???, poni??ej zamieszczam kilka zdj??.

            

    Có?? jeszcze mog? napisa?? Na pewno to, ??e b?d? t?skni? za przyjaznym pó??mrokiem sali kinowej, szumem przewijanej ta??my filmowej, a przede wszystkim za Wami, drodzy Widzowie. Mam zatem nadziej?, ??e po planowanym na koniec lipca przysz??ego roku zako??czeniu remontu, spotkamy si? licznie we wrze??niu w nowym kinie, jak dawniej gotowi na filmowe wyzwania.Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia
Agnieszka Traczyk

REMONT KINA - ETAPY:


25.01.2012 - WIKOK KINA Z ZEWN?TRZ PRZED REMONTEM


25.01.2012 - WIDOK SALI KINOWEJ PRZED REMONTEM


23.02.2012 - KABINA PROJEKCYJNA


28.02.2012 - DEMONTA?? OKNA KASY


06.03.2012 - WEJ??CIE NA SAL? KINOW?


15.03.2012 - WEJ??CIE NA SAL? KINOW?


15.03.2012 - SALA KINOWA BEZ EKRANU


05.06.2012 - ZDEJMOWANIE DACHÓWEK


14.06.2012 - SALA KINOWA


14.06.2012 - KABINA PROJEKCYJNA


27.06.2012 - SALA KINOWA
PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTÓW POD WIDOWNI?


03.07.2012 - WIDOK HALLU


04.07.2012 - WIDOK KINA Z ZEWN?TRZ


04.07.2012 - ...WSPOMNIENIE PO HALLU, KLATCE SCHODOWEJ
I KABINIE PROJEKCYJNEJ...


06.07.2012 - ROZBIÓRKA DACHU


06.07.2012 - ROZBIÓRKA DACHU


10.07.2012 - ROZBIÓRKA DACHU


06.08.2012 - MONTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ


06.08.2012 - MONTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ


06.08.2012 - MONTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ


10.08.2012 - MONTOWANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ


10.08.2012 - MONTOWANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ


13.08.2012 - BUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ


13.08.2012 - BUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ


13.08.2012 - BUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ


24.08.2012 - PRZYGOTOWANIE DO POKRYCIA DACHU BLACH?


24.08.2012 - PRZYGOTOWANIE DO POKRYCIA DACHU BLACH?


24.08.2012 - PRZYGOTOWANIE DO POKRYCIA DACHU BLACH?


24.08.2012 - PRZYGOTOWANIE DO POKRYCIA DACHU BLACH?


24.08.2012 - PRZYGOTOWANIE DO POKRYCIA DACHU BLACH?


24.08.2012 - PRACE PROWADZONE WEWN?TRZ OBIEKTU


24.08.2012 - PRACE PROWADZONE WEN?TRZ OBIEKTU


24.08.2012 - PRACE PROWADZONE WEWNATRZ OBIEKTU


31.08.2012 - POKRYCIE DACHU DREWNEM


31.08.2012 - POKRYCIE DACHU DREWNEM


31.08.2012 - POKRYCIE DACHU DREWNEM


31.08.2012 - POKRYCIE DACHU DREWNEM


31.08.2012 - POKRYCIE DACHU DREWNEM


10.09.2012 - POKRYCIE DACHU BLACH?


10.09.2012 - POKRYCIE DACHU BLACH?


10.09.2012 - TEREN WOKÓ?? KINA


10.09.2012 - PRZYGOTOWANIE SZALUNKU WRAZ ZE ZBROJENIEM POD WIDOWNI?


10.09.2012 - PRZYGOTOWANIE SZALUNKU WRAZ ZE ZBROJENIEM POD WIDOWNI?


28.09.2012 - KOLEJNE PRACE NA DACHU


28.09.2012 - KOLEJNE PRACE NA DACHU


28.09.2012 - POKRYCIE DACHU BLACH?


18.10.2012 - PROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH
NA ZEWN?TRZ BUDYNKU


24.10.2012 - PROWADZENIE PRAC REMONTOWYCH
NA ZEWN?TRZ BUDYNKU


20.11.2012- OCIEPLANIE BUDYNKU KINA


20.11.2012- OCIEPLANIE BUDYNKU KINA


20.11.2012- OCIEPLANIE BUDYNKU KINA


16.01.2013- PODDASZE KINA


16.01.2013- SALA KINOWA-WINDA


01.02.2013- SALA KINOWA: WIDOK Z KABINY PROJEKCYJNEJ


18.03.2013 - OCIEPLANIE BUDYNKU KINA - WIDOK OD STRONY PARKU OSP


18.03.2013 - TYNKOWANIE ??CIANY FRONTOWEJ KINA


18.03.2013 - WIDOK BUDYNKU KINA OD STRONY RONDA


18.03.2013 - TY?? BUDYNKU KINA WIDZIANY OD STRONY FIRMY "OPTIMAL"


02.04.2013 - SALA KINOWA


02.04.2013 - KLATKA SCHODOWA


02.04.2013 - PODDASZE


17.05.2013 - SALA KINOWA - MONTA?? SUFITU


17.05.2013 - PODDASZE


17.05.2013 - PODDASZE


17.05.2013 - PODDASZE


27.05.2013 - ZAWIESZENIE ZABYTKOWEJ LAMPY WEWN?TRZ KINA


27.05.2013 - ZABYTKOWA LAPMA


27.05.2013 - BUDYNEK KINA Z ZEWN?TRZ


10.06.2013 - BUDYNEK KINA Z ZEWN?TRZ


26.06.2013 - ELEWACJA ZEWN?TRZNA


26.06.2013 - WIDOK Z UL. WA??OWEJ


26.06.2013 - SALA KINOWA WEWN?TRZ


5.07.2013 - BUDYNEK KINA Z ZEWN?TRZ


5.07.2013 - TY?? BUDYNKU KINA


5.07.2013 - SALA KINOWA WEWN?TRZ


5.07.2013 - SALA KINOWA WEWN?TRZ


05.08.2013 - SALA KINOWA WEWN?TRZ


05.08.2013 - SALA KINOWA - WIDOWNIA


05.08.2013 - KASA BILETOWA


14.08.2013 - BUDYNEK KINA Z ZEWN?TRZ


14.08.2013 - SALA KINOWA


14.08.2013 - KASA BILETOWA


14.08.2013 - KAWIARENKA

 

PLAN SALI KINOWEJPLANY ARCHITEKTONICZNE:
WIZUALIZACJE:
 
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła