» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Kalendarz 2013

KALENDARZ GMINY SKOCZÓW
2013

Zamiast wst?pu

 

    „Kalendarz Gminy Skoczów” na 2013 rok jest publikacj? zawieraj?c? ró??norodne teksty: od poezji po wspomnienia; od relacji dotycz?cych dzia??aj?cych na terenie Gminy stowarzysze??, po opracowania historyczne. Zamierzona ró??norodno??? pozwala s?dzi?, ??e ka??dy Czytelnik znajdzie co?? dla siebie. Mo??e b?dzie to omówienie wspó??czesnych zagadnie??, a mo??e teksty refleksyjne i pami?tnikarskie. Mo??e przypomnienie wydarze?? obejmuj?cych mijaj?cy rok, a mo??e rozdzia??y przywo??uj?ce du??o bardziej odleg??? przesz??o???, jak np. artyku?? znakomitego historyka–prof. I. Panica.
    Pierwsza cz???? „Kalendarza” nie bez powodu omawia fragmenty listów Gustawa Morcinka – pisarza zwi?zanego ze Skoczowem. Rok 2013 jest bowiem po??wi?cony przypominaniu jego ??ycia i twórczo??ci. W nadziei, ??e cho? po cz???ci spe??nili??my oczekiwania Czytelników, zapraszamy do lektury.


Redakcja

 

"KALENDARZ GMINY SKOCZÓW 2013" mo??na naby?
w skoczowskim ARTadresie (Rynek 18) w cenie 15 z??.
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła