» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Antologia Skoczowskich Poet??w

ANTOLOGIA SKOCZOWSKICH POETÓW
jest publikacj? wydan? przez Miejskie Centrum Kultury "Integrator" przy wsparciu finansowym UE. 

Aby zapozna? si? z publikakcj? zach?camy do przeczytania zawartego w niej wst?pu, prezentowanego poni??ej.

Po raz kolejny Miejskie Centrum Kultury „Integrator” postanowi??o zaprezentowa? poetyck? twórczo??? Skoczowian. Wcze??niejsze zbiorki wierszy takie, jak „Krople lirycznego nasycenia” i dwie cz???ci „Podwieczorku z metafor?” pokaza??y, ??e Skoczowianom nieobce jest pisanie wierszy. Sens promowania tego typu twórczo??ci potwierdzaj? tak??e laury otrzymywane przez autorów liryków w ramach ró??nego rodzaju konkursów poetyckich, nawet o zasi?gu ogólnopolskim.

Pisanie wierszy ma zwi?zek z dotykaniem bardzo wra??liwej materii. Wielokrotnie ???czy si? z obna??eniem g???boko skrywanych uczu?. St?d te?? niezwykle istotnym jest umiej?tne o??mielanie zw??aszcza ludzi m??odych do wyj?cia z szuflady swoich prób pisarskich. Mo??liwo??? opublikowania wierszy w tomiku stanowi bardzo wymierne utwierdzenie autora w podejmowanych przez niego dzia??aniach, a tak??e wyró??nienie. Ukazanie si? drukiem danych tekstów pot?guje rozwój rzadko spotykanego, poetyckiego talentu. Dlatego te?? po raz kolejny oddajemy w r?ce autorów, jak i pozosta??ych czytelników, pozycj? pe??n? najró??niejszych sposobów widzenia ??wiata, przez pryzmat do??wiadczenia, ale te?? ??wie??o??ci. Pierwsza z wymienionych cech dotyczy poetów, którzy tworz? od wielu lat i wielokrotnie mo??na by??o ju?? o nich us??ysze?. Pisarska ??wie??o??? natomiast to cecha gimnazjalistów, których kilkadziesi?t wierszy wzbogaca karty niniejszego zbiorku.

??yczymy wszystkim czytelnikom „Antologii Skoczowskich Poetów” oderwania si? od szarej codzienno??ci podczas wnikliwego przygl?dania si? rzeczywisto??ci, która jak si? okazuje mo??e by? odkrywana ci?gle od nowa na tysi?ce pi?knych, oryginalnych, poetyckich sposobów.

 

 

Julia Raszka

ANTOLOGIA SKOCZOWSKICH POETÓW

jest dost?pna w ARTadresie (Rynek 18).
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła