» Twórcze piętro
» Sala widowiskowa - Pod Pegazem
» Teatr Elektryczny
» ARTadres
» Warsztat muzyczny
Katalog Tw??rc??w Skoczowskich

KATALOG TWÓRCÓW SKOCZOWSKICH
jest publikacj? wydan? przez Miejskie Centrum Kultury "Integrator" przy wsparciu finansowym UE. 

Aby zapozna? si? z publikakcj? zach?camy do przeczytania zawartego w niej wst?pu, prezentowanego poni??ej.

W??ród Skoczowian nie brakuje osób obdarzonych szóstym zmys??em, ponadprzeci?tn? wra??liwo??ci?, czy talentem. To, co ich wyró??nia na tle innych to pewnego rodzaju zdolno??? samorealizowania si? poprzez kreatywno???. Jedni maluj?, inni wyklejaj?, nast?pni kadruj? rzeczywisto??? aparatem fotograficznym. S? te?? tacy, którzy zaklinaj? realizm, a nawet i abstrakcj? w rze??bie, papierze, czy bibule. Nale??y pami?ta? równie?? i o r?kodzielnikach, urodzonych z wprost niewyobra??alnymi pok??adami cierpliwo??ci, pracowito??ci, drobiazgowo??ci i staranno??ci w... palcach. Wszyscy zgodnie twierdz?, ??e nie potrafi? ??y? bez pasji. To ona nadaje sens prze??ywanym chwilom, pozwala poczu? si? kim?? niepowtarzalnym, dzi?ki indywidualnej sile tworzenia, wznosi ponad przeci?tno???. Pomaga powo??a? do ??ycia pierwiastek nie??miertelno??ci.

Pasj? pomna??a niew?tpliwie rado??? dzielenia si? efektami twórczej pracy z odbiorc?. Z kolei mo??liwo??? spotkania si? z czyj??? wyobra??ni?, uzewn?trznion? w konkretnych wytworach, rodzi tak??e zadowolenie, uznanie i szacunek dla tego, kto zobaczy?? pewne tre??ci, prze??y?? je, pomys??owo przetworzy?? i na koniec podzieli?? si? nimi w oryginalny sposób. Wzajemne obdarowywanie si? przywo??anymi uczuciami jest niepodwa??aln? warto??ci?. Sta??o si? ono tak??e argumentem dla wydawcy „Katalogu Skoczowskich Twórców”.

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” od wielu lat przymierza??o si? do zebrania w jednej pozycji sylwetek, jak i próbek twórczo??ci obdarzonych talentem Skoczowian, tych aktualnie si? realizuj?cych, ale i tych, których mo??na ju?? tylko wspomina?. W??ród nich nie brakuje profesjonalistów, ale i osób, które amatorsko przygl?daj? si? ??wiatu w niecodzienny sposób. Prezentowani pasjonaci s? w ró??nym wieku. Niektórzy maj? na koncie prezentacje swoich prac w ??rodowisku lokalnym, inni mog? pochwali? si? dorobkiem wielu wystaw o zasi?gu krajowym, ale i zagranicznym. S? jednak i tacy, o których ??wiat jeszcze nie us??ysza?? i na ??amach tego w??a??nie katalogu debiutuj?. ??yczymy wszystkim, by niniejszy katalog pomóg?? dodatkowo rozwin?? ich talenty, a czytelników zapraszamy do podró??y po ??wiecie ró??norodnych wra??liwo??ci, wizji i realizacji z map? Skoczowa w tle.

Julia Raszka

KATALOG TWÓRCÓW SKOCZOWSKICH

jest dost?pny w ARTadresie (Rynek 18).
Polecamy

Wyszukiwarka
Poprzednia strona MDK - ARCHIWUM

Partnerzy


Copyright © 2011-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła