Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

REGULAMIN


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2021

Dyrektora MCK "Integrator" w Skoczowie z dnia 16.09.2021 r.

 

 

 

Regulamin organizacji pracy w ramach warsztatów twórczych
Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie od 1 października 2021 r.,

wynikający z obostrzeń i zaleceń związanych ze stanem epidemii.

 

 

 

Rozdział I

Zapisy ogólne

 

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w MCK podczas warsztatów twórczych odpowiada dyrektor w/w instytucji.

2. W MCK stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Do MCK na warsztaty twórcze może uczęszczać dziecko/młodzież/dorosły (zwany dalej uczestnikiem warsztatów twórczych) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub innej izolacji.

4. Osoby przyprowadzające i odbierające uczestnika warsztatów twórczych:

- nie mogą wykazywać objawów infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura),

- powinny nosić maseczkę osłaniającą usta i nos,

- mogą wchodzić do budynków, w których organizowane są warsztaty  twórcze (ul. Mickiewicza 9, ul. Targowa 26) i zaprowadzać dzieci na I piętro, jak również odbierać je po warsztatach, jednocześnie ograniczajac do minimum swój pobyt w w/w obiektach,

- zobowiązane są do utrzymania dystansu min. 1,5 m od innych osób, w tym instruktora warsztatów twórczych/pracownika MCK podczas niezbędnego załatwiania spraw drogą bezpośrednią; wszelkie inne realizowane są drogą telefoniczną, bądź elektroniczną,

- zobowiązane są do odbierania telefonów w trakcie przebywania uczestnika na warsztatach twórczych w MCK,

- powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.

5. Dopuszczony jest pomiar temperatury zarówno uczestnikom warsztatów twórczych, jak i ich opiekunom, jeśli zajdzie podejrzenie jej podwyższonego stanu; wynik pomiaru nie będzie nigdzie odnotowywany ani archiwizowany.

6. Uczestnicy warsztatów twórczych powinni podczas warsztatów utrzymać w miarę możliwości dystans oraz realizować nakaz zakrywania ust i nosa. W momencie poluzowania obostrzeń w tym zakresie obowiązek ten będzie zniesiony.

7. Instruktorzy warsztatów twórczych zostają wyposażeni przez MCK w maseczki  oraz rękawiczki jednorazowe i wykorzystują je zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.

8. Na terenie MCK w miejscu widocznym znajdują się płyny dezynfekujące oraz numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

9. Dyrektor zapewnia:

- sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które umożliwiają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń MCK podczas warsztatów twórczych,

- płyn do dezynfekcji rąk - na korytarzu, w każdej sali warsztatowej, a także środki ochrony osobistej dla instruktorów/pracowników MCK (w tym rękawiczki, maseczki ochronne),

- instrukcje zasad prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

- izolowane miejsce dla osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe oraz niezwłoczne powiadomienie opiekuna uczestnika warsztatów twórczych o konieczności odebrania go z terenu MCK (rekomendowany własny środek transportu).

10. W przypadku zaostrzenia obecnie obowiązujących przepisów , związanych ze stanem epidemii, dyrektor, po uzyskaniu pozytywnwj opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i konsultacji z Organizatorem, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić pracę instytucji w obrębie warsztatów twórczych.

 

Rozdział II

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja

 

1. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne, wszelkie powierzchnie dotykowe w ciągach komunikacyjnych (w tym poręcze, klamki) będą dezynfekowane co godzinę podczas trwania warsztatów twórczych.

2. Przed każdymi warsztatami twórczymi instruktor jest obowiązany:
- dezynfekować powierzchnie płaskie (gł. blaty stołów) w sali warsztatowej,
- dopilnować, aby wszystkie dzieci zdezynfekowały ręce,

- dbać o pojedyncze wychodzenie do toalety uczestników warsztatów twórczych.

3. Instruktor warsztatów twórczych/pracownik MCK uzyskuje zgodę na mierzenie temperatury uczestnika warsztatów, gdy zachodzi podejrzenie jej podwyższenia.
4. Sale i korytarze będą wietrzone najczęściej jak to tylko możliwe, w czasie przerwy pomiędzy warsztatami twórczymi, a w razie potrzeby także w czasie ich trwania.
5. Instruktorzy/pracownicy MCK są zobowiązani do niezwłocznego kontaktu telefonicznego w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u uczestników warsztatów twórczych ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, lub najbliższym oddziałem zakaźnym.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem uczestnika warsztatów twórczych, pracownik MCK drogą telefoniczną niezwłocznie informuje o tym fakcie pozostałych uczestników danych warsztatów twórczych lub ich opiekunów oraz właściwego instruktora.
7. W przypadku wystąpienia u instruktora warsztatów twórczych/pracownika MCK niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy oraz:

- zostanie powiadomiona o tym fakcie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i Organizator, uczestnik lub opiekun uczestnika właściwych warsztatów twórczych,

- obszar, w którym przebywał instruktor warsztatów twórczych/pracownik MCK zostanie poddany gruntownej dezynfekcji i wietrzeniu.

8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Przepisy końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty w instytucji. Dodatkowo każdy uczestnik warsztatów twórczych lub jego  opiekun otrzymuje informację na jego temat drogą smsową wraz z adnotacją, że nie stosowanie się do regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w warsztatach twórczych.

 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych o zasięgu ogólnokrajowym, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Cieszynie. 

3. Niniejszy regulamin publikowany jest na stronie internetowej instytucji, profilu FB MCK, jak również zostaje umieszczony w widocznym miejscu na terenie MCK.