Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
MCK Polityka ochrony dzieci 2024
BIP

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Centrum Kultury „Integrator


Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury „Integrator" w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mckskoczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Julia Raszka, adres poczty elektroniczne e-mail integrator@mckskoczow.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 479 10 40.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury „Integrator" w Skoczowie: przy ul. Mickiewicza 9

Główna siedziba zlokalizowana jest na I piętrze, na które można dostać się za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie niskiego parteru, do którego prowadzi pochylnia (możliwość przejazdu wózkiem), zlokalizowane jest wejście do tej platformy.

Lokalizacjia tyflotablic:

- przy wejściu głównym, zaraz po otwarciu drzwi, umieszczono ją na ścianie po prawej stronie,

- przy wejściu dla osób niepełnosprawnych, zaraz po otwarciu drzwi, umieszczono ją na ścianie po prawej stronie,

- na I piętrze, umieszczono ją na ścianie po prawej stronie przed schodami prowadzącymi na II piętro.

Sala widowiskowa „Pod Pegazem” przy ul. Targowej 26

Wszystkie nasze pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie - I piętro, aby się na nie dostać osoba na wózku zostanie obsłużona za pomocą schodołazu. W celu skorzystania prosimy o kontakt dzień przed przybyciem, pod numerem telefonu 33 479 10 40, lub wysyłając zapytanie na adres e-mail integrator@mckskoczow.pl.  

Lokalizacja tyflotablic:

- przy wejściu głównym, zaraz po otwarciu drzwi umieszczono ją na ścianie po prawej stronie,

- na I piętrze umieszczono ją na stojaku zaraz po prawej stronie schodów.           

Teatr Elektryczny przy ul. Mickiewicza 3                     

Po wejściu do budynku, aby dostać się na salę kinową oraz I piętro, na którym obecnie znajduje się kawiarnia, trzeba skorzystać z dostępnej platformy dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ona zaraz na przeciwko wejścia (łatwy dojazd wózkiem). Aby dostać się na salę kinową istnieją dwie możliwości: 1. Skorzystanie z platformy dla osób niepełnosprawnych - znajdujemy się wtedy na samej górze sali - najdalej od ekranu; 2. Można wejść od strony parkingu, wyjściem ewakuacyjnym - będziemy wtedy na wysokości I rzędu krzeseł, zaraz przed ekranem.

Lokalizacja tyflotablic:

- przy wejściu głównym, zaraz po otwarciu drzwi, umieszczono ją na ścianie po prawej stronie,

- przed schodami, umieszczono ją na stojaku po lewej stronie,

- przed wejściem na salę kinową, umieszczono ją na ścianie po lewej stronie.

                                   

 1. We wszystkich budynkach posiadamy platformy dla osób niepełnosprawnych (ul. Mickiewicza 3 i ul. Mickiewicza 9) lub schodołaz (ul. Targowa 26). 
 2. Żaden budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane. 
 3. Pomimo, że nie posiadamy punktu informacyjnego ani portierni, osoby korzystające z pomocy psów asystujących mogą korzystać ze wszystkich naszych budynków.
 4. Na chwilę obecną nie używamy żadnych komunikatów dźwiękowych, ale nasi pracownicy udzielą niezbędnej pomocy w przypadku ewakuacji. Informacje te znajdują się również na tyflotablicach.
 5. W każdym budynku posiadamy informacje przedstawione w sposób wizualny (schematy obiektów), dotykowy (tyflotablice, naklejki). Informacji głosowej udzielamy telefonicznie (nr tel. podany jest na tyflotablicach).
 6. Ze względów lokalowych i organizacyjnych nie posiadamy portierni ani punktu informacyjnego. Wszystkie informacje przekazywane są przy korzystaniu w powyższych rozwiązań.
 7. MCK korzysta z usług tłumacza PJM online obsługującego Urząd Miejski w Skoczowie w godzinach jego pracy na Stanowisku Obsługi Osób Głuchych, znajdującym się w Kancelarii Urzędu (Skoczów, Rynek 1), na parterze. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.