BIP

O NAS


MCK INTEGRATOR
O nas:

 

Miejskie Centrum Kultury INTEGRATOR to trzy placówki. Główna siedziba znajduje się przy ul. Mickiewicza 9. Pod tym adresem, w zabytkowej kamienicy na pierwszym piętrze, zlokalizowana jest administracja MCK (gabinet dyrektora, księgowość, biuro organizacji imprez, wynajmów, organizacja zajęć twórczych) oraz pracownie tematyczne, w których realizowane są takie zajęcia, jak: ceramika, współczesna makrama, angielski w programowaniu minecraft, dziecięca kraina sztuki, rysunek i malarstwo, nauka gry na ukulele, robotyka z klockami lego, igła z nitką – szycie ręczne, plastyczne, szachy, robótki ręczne, film animowany. W sali konferencyjnej prowadzone są zajęcia baletowe oraz rytmika i taniec.
Codziennie zatem w murach naszej głównej siedziby gości – uwaga: kilka setek dzieciaków, młodzieży wraz z rodzicami, pełnych kreatywnego zapału.

 

Największa sala – sala widowiskowa „Pod Pegazem” – mieści się przy ul. Targowej 26. Organizowane są tam m.in.: koncerty, recitale, występy kabaretów, przedstawienia teatralne, prelekcje, spotkania. Z sali korzystają od wielu lat różne organizacje. Wśród nich Koło Miejskie PTTK w Skoczowie, Kościół Wolnych Chrześcijan, organizatorzy ekumenicznych wydarzeń muzycznych „Escape” oraz Miejski Zarząd Oświaty. Sala widowiskowa „Pod Pegazem” jest największą tego typu salą w mieście, w związku z czym szereg zdarzeń, ze względu na ich charakter, może być z powodzeniem realizowanych tylko w tym miejscu. Jak najbardziej jest ona dostępna dla organizacji, ale też można ją wynająć prywatnie. W ciągu tygodnia odbywają się w niej m.in. zajęcia taneczne, teatralne.

 

Kameralne koncerty, spektakle teatralne, konferencje, wykłady i przede wszystkim seanse filmowe organizowane są w skoczowskim kinie – „Teatrze Elektrycznym” (ul. Mickiewicza 3). Warto przyjrzeć się wspomnianym seansom, ponieważ wśród nich znajdują się nie tylko pokazy filmowe, ale również cieszące się ogromnym zainteresowaniem retransmisje najznamienitszych baletów, oper, koncertów, a nawet wystaw wiodących galerii europejskich. Prezentacje na dużym ekranie współgrają z wnętrzem w pełni odremontowanego, zabytkowego kina, działającego od 1913 roku. Główne pomieszczenie Teatru Elektrycznego to elegancka sala ze 104 fotelami dla widzów. Kino wyposażone jest w znakomity sprzęt techniczny, posiada doskonałą akustykę. Jest też miejscem spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Piekiełko”. Z dużą częstotliwością organizowane są tutaj zatem najróżniejsze jubileusze, gale: sportu, edukacyjne, czy chociażby doroczna prestiżowa Gala Zasłużonych dla miasta/sołectwa. Obserwujemy, że kinowe propozycje coraz intensywniej „elektryzują” szersze grono odbiorców niż może pomieścić obiekt, co stanowi komplement dla nas (nasze propozycje cieszą się uznaniem), ale też nie pozwala wszystkim zainteresowanym wziąć udziału w kinowych wydarzeniach.

 

Cykliczne spotkania związane ze sztukami wizualnymi mają miejsce natomiast w galerii ARTadres - siedzibie skoczowskiego Biura Promocji, Informacji i Turystyki, przy Rynku 18 (prowadzonej przez UM), gdzie organizowane są wystawy czasowe. Wśród artystów, których dzieła prezentowaliśmy, znaleźli się m.in. Tadeusz Michał Siara, Renata Bonczar, Karol Śliwka, ale i szereg twórców nieprofesjonalnych, związanych z naszym regionem i cenionych na Śląsku.

 

Nieustannie staramy się rozwijać na wielu płaszczyznach i niemożliwe zmieniać w możliwe. Po prostu nie możemy inaczej. W końcu jesteśmy „zakochani w kulturze”.

 

KONTAKT:
 

/siedziba główna/
ul. Mickiewicza 9
43-430 Skoczów

tel. 33 479 10 40
wew. 609 - administracja, księgowość
wew. 613 - organizacja zajęć twórczych
wew. 601 - organizacja imprez, wynajmy

e-mail: integrator@mckskoczow.plDyrektor
mgr Julia Raszka

/przyjmowanie gości: w środy, po uprzednim telefonicznym umówieniu/

PRAKTYCZNE DANE:

NIP 548 13 51 849

konto: Bank Spółdzielczy w Skoczowie

 nr 70 8126 0007 0008 1285 2000 0010

 

POZOSTAŁE OBIEKTY:

"Pod Pegazem" - sala widowiskowa

ul. Targowa 26
43-430 Skoczów

tel. 33 479 15 00

 

"Teatr Elektryczny" - skoczowskie kino

ul. Mickiewicza 3
43-430 Skoczów

tel. 33 853 32 31

e-mail: teatrelektryczny@gmail.com

Ważne: Miejskie Centrum Kultury "Integrator" przetwarza dane osobowe, w związku z czym zamieszczamy poniżej OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z odpowiednich przepisów:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:

 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.skoczow.pl

 2. pod nr telefonu 33 853 38 54 wew. 157

 3. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i e RODO.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:

 1.  realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz.862 z późn.zm.), , gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 
 3.  mogą wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 

1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3.  usunięcia swoich danych osobowych, 
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

1. przenoszenie swoich danych osobowych

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 1. ustawowym,

 2. umownym, lub

 3. warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2.  W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 3.  W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.